Tulosta
 

Borealin uutiskirje

12.5.2010
*

Lajikkeella on merkitystä nurmituotannossa - Laskuri kertoo hyödyn euroissa

Nurmirehun laatuun vaikuttaa olennaisesti viljeltävä lajike. Lajikkeiden väliset erot rehun laadussa selittyvät osin lajikkeiden erilaisella kasvurytmillä, mutta laadussa on myös perimästä johtuvia eroja. Viljelijän kannalta tärkein laatua kuvaava tieto on lajikkeen D-arvo, joka kuvaa nautaeläimen rehusta saamaa energian määrää eli rehun sulavuutta.

Nurmirehun laadulla on tutkimuksissa todettu olevan merkittävä vaikutus lypsylehmien maitotuotokseen. Mikäli D-arvo alenee yhdellä prosenttiyksiköllä eikä muutosta kompensoida väkirehuruokintaa lisäämällä, maitotuotos alenee 0,5 kg/vuorokaudessa lehmää kohden. Vastaavasti nurmirehun D-arvon aleneminen yhdellä prosenttiyksiköllä vaatii 1 kg:n lisäystä väkirehuruokintaan samaan lehmäkohtaiseen maitotuotokseen pääsemiseksi.

Maitotilallinen voi itse laskea nurmirehun sulavuuden vaikutuksen maidontuotannon talouteen nurmilaskurilla. Laskuriin syötetään tilakohtaiset tiedot mm. lehmämäärästä, maidon, viljan ja väkirehun hinnoista. Laskuri laskee lajikevalinnan merkityksen lisätuottona kasvavan maitotuotoksen kautta sekä kustannussäästönä viljan tai täysrehun hinnan kautta

Laske nurmirehun sulavuuden vaikutus maidontuotannon talouteen: NURMILASKURI

Takaisin uutiskirjeen etusivulle