JALOSTUS

Monipuolista ja modernia tuotekehitystyötä

Borealin kaikki jalostusohjelmat toteutetaan Suomessa ja tavoitteenamme on jalostaa oloihimme parhaiten soveltuvia lajikkeita. Paikallisuus on vahvuutemme, ja suuntaamme kaikki jalostusohjelmamme pohjoisiin viljelyoloihin ja kotimaisen kasvintuotantoketjun tarpeisiin. Tarjoamme kattavan valikoiman eri kasvilajeja ja lajikkeita vaihteleviin kasvuoloihin, eri käyttötarkoituksiin sekä tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.  

Hyödynnämme jalostustyössämme nykyaikaista teknologiaa, joka osaltaan takaa työmme tehokkuuden. Nykypäivän kasvinjalostukseen olennaisena osana kuuluvat erilaiset biotekniset menetelmät ovat Borealinkin jalostusohjelmien tärkeä osa. Menetelmien avulla jalostustyö täsmentyy ja tarkentuu, kun lajikkeita tarkastellaan myös geeni- ja DNA-tasolla.

Boreal lisäsi viime vuonna kansainvälistä jalostusyhteistyötään, kun yhteistyö ranskalainen Limagrain-ryhmän kanssa tiivistyi. Yhteistyön kautta Boreal varmistaa myös tulevaisuudessa käyttöönsä uusimmat jalostusmenetelmät. Limagrainin vuosittainen panostus kasvinjalostuksen tutkimus- ja kehitystyöhön on huomattavan suuri ja Borealille avautuu näin mahdollisuus hyödyntää Limagrainin tuotekehitysosaamista. Vahvistamme esimerkiksi eri bioteknisten menetelmien ja työkalujen käyttöä, jotka jo tänä päivänä ovat tärkeä osa jalostusohjelmiamme. Borealin pohjoisten alueiden tuntemus ja jalostusaineistot puolestaan tarjoavat Limagrainille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa viljoilla uusille markkina-alueille.

Kasvilajikeluetteloon neljä Borealin uutta lajiketta

Kasvilajikelautakunta hyväksyi viime vuonna neljä uutta Borealin lajiketta kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Borealin uutuudet ovat Mirella-kaura, Klaara-nurminata, Jermu-herne sekä Camilla-camelina.

Kansalliseen lajikeluetteloon merkitseminen on osoitus lajikkeen soveltumisesta viljelyyn Suomessa. Lajikeluetteloon hyväksymisen edellytyksiä ovat lajikkeen erottuvuus muista lajikkeista, lajikkeen yhtenäisyys ja sen ominaisuuksien pysyvyys. Lisäksi lajikkeen ylläpito on taattava ja sen viljelyarvo suhteessa muihin lajikkeisiin on tutkittava.

Lajikkeemme testataan huolellisesti

Kattava testausverkkomme ulottuu maamme eri osiin ja huomio erilaiset kasvuolosuhteet. Viime vuonna testaustoimintamme laajuus oli edellisvuotta hieman suurempi johtuen mm. valkuaiskasvien jalostusohjelmien edistymisestä. Testasimme vuonna 2011 jalostusmateriaalimme Suomessa useilla eri koepaikalla ja koeruutuja oli yli 40 000.

Koetoiminnassa teemme tiivistä yhteistyötä MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) tutkimusasemien sekä yksittäisten viljelijöiden kanssa, joiden pelloilla osa kokeistamme sijaitsee. Ulkomailla lajikkeidemme testausta tehtiin edellisvuosien tapaan painottuen tärkeimpiin vientimaihimme.

Testaamme kaikki lajikkeemme erityisen huolellisesti usean vuoden ajan. Tavoitelajikkeittain määritellyillä viljelyvyöhykkeillä ja kasvuolosuhteissa tehtävä kattava testaus varmistaa jalostustyömme laadukkaan ja luotettavan lopputuloksen. 

Osaamisemme palvelee koko ketjua

Koko elintarvikeketjun vastuullinen toiminta raaka-aineen tuotannosta valmiiseen tuotteeseen asti on noussut esille, kun ruuan alkuperä kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän. Boreal tekee tiivistä yhteistyötä koko ruokaketjun kanssa, ja osaltaan toimintamme varmistaa laadukkaiden, alusta asti kotimaisten elintarvikkeiden saanti kuluttajien pöytiin.

Tiivis yhteistyömme kotimaisen mylly-, mallas-, kasviöljy-, rehu- ja tärkkelysteollisuuden kanssa jatkui päättyneelläkin tilikaudella. Tämä yhteistyö varmistaa osaltaan  lajikkeidemme laadun ja toimivuuden käyttötarkoituksessaan.

Viime tilikaudella Borealin yhteistyö teollisuuden kanssa näkyy useamman lajin kohdalla. Aloitimme yhdessä Raisioagron ja Neste Oilin kanssa kasvinjalostusprojektin, jonka tavoitteena on kehittää Suomeen satoisia korkean öljy- ja valkuaispitoisuuden omaavia kevätrypsilajikkeita, jotka soveltuvat myös uusiutuvan dieselin tuotantoon. Pyrkimyksenä on nostaa kevätrypsilajikkeiden satotasoa huomattavasti.

Boreal oli mukana myös perustamassa uutta Pro ruis –yhdistystä, jonka tavoitteena on parantaa kotimaisen rukiin viljelyn edellytyksiä koko ketjun voimin ja myös lisätä rukiin suosiota kuluttajien keskuudessa.

Boreal edistää kasviperäisten bio-polttoaineiden kestävää ja laajamittaista tuotantoa ja käyttöä© Boreal Kasvinjalostus Oy