Nyhetsbrev om skogspolitik

oktober 2007 (17.10.2007)
Lappland får särskild uppmärksamhet i det nationella skogsprogrammet

– Om Ryssland inte kommer på andra tankar, kommer importen av virke, som har rört sig kring 15 miljoner kubikmeter per år, i praktiken att upphöra när virkestullarna höjs till 50 euro per kubikmeter från och med 1.1.2009. En så här snabb minskning av importen försätter industrin i en svår situation och om inte ersättande råvaror kan hittas, hotas anläggningarna av stängning. Detta skulle ha allvarliga följder för nationalekonomin, sade jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila på ett seminarium i anslutning till revideringen av det nationella skogsprogrammet som hölls den 15 oktober i Rovaniemi. [Läs mer]

Kom och diskutera skogsbranschens framtid

Framtidsforumet för skogsbranschen arrangerar 1.11. ett seminarium under rubriken Skogsbranschen i framtiden (Metsäala tulevaisuudessa). Trots att förnyelse är ett allmänt accepterat strategiskt mål för den finländska skogsbranschen har experterna olika uppfattningar om hur förnyelsen skall genomföras. [Läs mer]

Europeiska skogsministrar möts i Warszawa den 5–7 november

Ministerkonferensen som diskuterar skydd av Europas skogar går av stapeln i Warszawa i Polen den 5–7 november. Enligt programmet ska konferensen bland annat behandla frågan om skogarnas nytta för människans livskvalitet. Konferensen ska också föra dialog om bekämpning av klimatförändringen, ökad användning av trä samt skogsenergi. [Läs mer]

Förlängningen av METSO-programmet bereds enligt tidtabellen

Förlängningen av biodiversitetsprogrammet för södra Finlands skogar (METSO) bereds enligt fastställd tidtabell och i konstruktiv anda. Arbetet bygger på erfarenheter från försöksskedet och på forskningsrön. – Vi befinner oss i en helt annan situation nu när vi kan fatta beslut utgående från forskningsbaserad information, säger beredningsarbetsgruppens ordförande, kanslichef Sirkka Hautojärvi vid miljöministeriet. [Läs mer]

Skogssamarbetet mellan Finland och Mexiko fortsätter

Samarbetet i skogsbranschen mellan Finland och Mexiko, som startades för fyra årtionden sedan, fortsätter. Länderna undertecknade en arbetsplan för perioden 2007–2009 vid generaldirektören för mexikanska forststyrelsen José Cibrián Tovars besök i Finland den 10 oktober.  [Läs mer]

Mera virke från torvmarker utan att belasta miljön

De första skogsvårds- rekommendationerna speciellt avsedda för torvmarker är nu färdiga. Avverkningsmängderna på torvmarker kan fördubblas till 12–14 miljoner kubikmeter per år. Belastningen på miljön ökar då flera iståndsättningsdikningar och avverkningar utförs, men ifall de nya rekommendationerna följs kan miljöproblemen minimeras.  [Läs mer]


PRESSMEDDELANDEN

Jord- och skogsbruksministeriet: Bildande av ny samfälld skog främjas (11.10.2007)

© Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET, tfn (09) 16001
www.mmm.fi | Beställa nyhetsbrevet Käpy: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer | Redaktionen: Sini Saares, fornamn.efternamn@mmm.fi