Nyhetsbrev om skogspolitik

april 2008 (16.4.2008)
Skogssektorn behöver en djärv ändring av attityder och verksamhetsinriktning

När det gäller skogssektorns problem ligger fokusen just nu nästan enbart på att förbättra tillgången till inhemskt virke och att skära ned produktionskostnaderna. Även om dessa frågor på kort sikt upplevs som viktiga av den finska skogsindustrin borde vi redan nu inleda arbetet med att skapa förutsättningar för framgång på lång sikt, framhäver Skogssektorns framtidsforum i slutresolutionerna som publicerades den 3 april. [Läs mer]

Nationella skogsprogrammet 2015 klart

Nationella skogsprogrammet 2015 är klart. Statsrådet fattade principbeslut om Nationella skogsprogrammet 27 mars och fastställde genom rambeslutet av 13.3.2008 finansieringsramen för 2009–2012. Enligt det nationella skogsprogrammet ska Finland även i fortsättningen stå i spetsen för ett hållbart skogsbruk och skogskunnande. Det går att öka den skogsbaserade välfärden genom att man skapar nya produkter och tjänster som bygger på virke och skogar, ökar avsevärt användningen av inhemskt virke och stärker skogsnaturens mångfald. [Läs mer]

Spelregler för mätning av energived

De centrala aktörerna inom skogs- och energibranschen har ingått ett ramavtal för mätning av energived. Ett allmänt godkänt mätningsförfarande behövs, eftersom trycket på att öka användningen av energived är stort. EU föreslår i sitt klimat- och energipaket för Finland att vi märkbart ska öka användningen av förnybar energi fram till år 2020. En stor del av den här ökningen kommer troligtvis från en allt större användning av energived.  [Läs mer]

Statsrådet fastställde METSO-handlingsplanen

Statsrådet har godkänt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008–2016 METSO vars syfte är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsslagen, och att stabilisera en gynnsam utveckling av den biologiska mångfalden. 

– Statsrådets principbeslut befäster att handlingsplanen sätts i verket. Satsningen för att trygga den biologiska mångfalden i skogsnaturen är den största hittills. De beslut som redan tidigare fattats av statsrådet garanterar sammanlagt 182 miljoner euro för METSO fram till år 2012 och programperioden pågår till år 2016, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen.  [Läs mer]


PRESSMEDDELANDEN

Statsrådet: Tillgången på inhemskt virke (15.2.2008)

© Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET, tfn (09) 16001
www.mmm.fi | Beställa nyhetsbrevet Käpy
Kommentarer | Redaktionen: Maria Nikunlaakso, fornamn.efternamn@mmm.fi