Tulosta
  joulukuu 2009
*

Neuvostossa yhteisymmärrys laittomista hakkuista

Kuva: Vesa KaarakkaEuroopan Unionin neuvosto saavutti joulukuun kokouksessaan poliittisen yhteisymmärryksen laittomien hakkuiden ja laittoman puutuotteiden kaupan ehkäisemiseksi laadittavasta asetuksesta. Ehdotusta tullaan käsittelemään edelleen vuoden 2010 aikana, sillä asetukselle tarvitaan myös Euroopan parlamentin hyväksyntä.

Toimijoille, jotka tuovat puuta tai puutuotteita yhteisön markkinoille ensimmäisen kerran, asetetaan velvollisuuksia. Tämä ns. asianmukaisen huolellisuuden periaate katsotaan lakisääteiseksi vaatimukseksi toimia ennakoivasti. Toimijoille asetetaan velvoite koota tiedot puutavaran tai puutuotteen alkuperästä, laatia riskinarviointi sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet mahdollisen riskin vähentämiseksi.

Vaatimuksena on noudattaa alkuperämaan omaa kansallista lainsäädäntöä. Komission laatima esitys sisälsi vaikuttavuusarvion, jossa asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän arvioitiin olevan käyttökelpoinen ja vaikuttava toimi laittomien puutuotteiden kaupan ehkäisemiseksi. Komission mukaan laittoman puutavaran myyntikielto ei olisi tehokas toimi, mm. koska näytön saanti kolmansista maista olisi äärimmäisen vaikeaa.

Keino vähentää kehitysmaiden metsäkatoa

Suomi pitää laittomien hakkuiden vastaista toimintaa tärkeänä ja kannatti asetusehdotuksen hyväksymistä. Laittomien hakkuiden estäminen on yksi keinoista vähentää metsäkatoa ja sen myötä luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja ilmastonmuutosta. Laittomat hakkuut ja laiton kauppa heikentävät myös lakeja noudattavien toimijoiden kilpailukykyä sekä viejä- että tuojamaissa ja aiheuttavat valtioille huomattavia tulonmenetyksiä.

Suomi on ollut huolestunut pienille ja keskisuurille toimijoille aiheutuvasta hallinnollisesta taakasta ja toivoo, että tähän kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota. Suomen aloitteesta tehtyyn tätä koskevaan lausumaan yhtyi 17 jäsenmaata ja ajatusta tuki myös komissio. Suomi pitää tärkeänä, että asetusehdotuksessa säilytetään systeemikohtainen lähestymistapa, jossa tarkastellaan toimijoiden laillisuuden takaavia järjestelmiä, ei kutakin puutavaraerää erikseen.

Asetuksen toimeenpanon organisointia Suomessa tullaan tarkastelemaan lähemmin asetusehdotuksen jatkokäsittelyn rinnalla. Lähtökohtana tulee olla, että olemassa olevia järjestelmiä hyödynnetään mahdollisimman pitkälle.

Neuvostossa käyty keskustelu (video) >>

Kuva: Vesa Kaarakka

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansainvälisten asioiden neuvos Aulikki Kauppila, puh. 040 576 81 97
metsäneuvos Heikki Granholm, puh. 0400 774 298


Paluu etusivulle