Tulosta
  elokuu 2011
*

Hallitusohjelma edistää metsäalan kehittämistä

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa kaksi keskeistä painopistettä ovat kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen ja julkisen talouden vakauttaminen. Ohjelma sisältääkin monia kirjauksia luonnonvarojen monipuolisesta ja kestävästä hyödyntämisestä sekä tuen Kansallisen metsäohjelman ja METSO- ohjelman toimeenpanolle.


Hallitusohjelman mukaan ”Suomi nostetaan luonnonvarojen ja materiaalien kestävän, taloudellisen sekä innovatiivisen hyödyntämisen osaamisen maaksi nojautuen alueidensa erilaisiin luonnonrikkauksiin”. Puun hyödyntämisessä pyritään aikaansaamaan mahdollisimman korkea elinkaariaikainen jalostusaste. Tätä varten tuetaan muun muassa kotimaiseen raaka-aineeseen perustuvia biojalostamishankkeita ja käynnistetään valtakunnallinen puurakentamisohjelma. Työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistetään uusi metsäalan strateginen ohjelma puunjalostuksen ja uuden yritystoiminnan edistämiseksi.

Metsälaki ja metsänhoitoyhdistyslaki uudistetaan

Ohjelmaan sisältyy metsälain ja metsänhoitosuositusten kokonaisuudistus, joilla parannetaan metsänhoidon kannattavuutta ja pitkäjännitteisyyttä, monipuolistetaan metsien hoitoa ja parannetaan puun saatavuutta. Uudistuksessa otetaan huomioon metsien monimuotoisuus ja monikäyttö. Puumarkkinoiden toiminnan kehittämistä jatketaan lisäämällä avoimuutta ja vahvistamalla osapuolten välistä luottamusta. Puunhankintaa estäviin tai hidastaviin tekijöihin puututaan. Maa- ja metsätalousministeriö tulee jatkamaan puumarkkinatyöryhmän hyvin alkanutta toimintaa näiden tavoitteiden tukemiseksi.

Myös metsätilojen omistusjärjestelyjä vauhditetaan, kehitetään yhteismetsälainsäädäntöä ja käynnistetään metsätilusjärjestelyjen kokeiluhanke. Perintö- ja lahjaverotukseen ei kuitenkaan ole tulossa huojennuksia.

Merkittävä rahoitus pienpuun energiatuelle

Puun energiakäytön lisäämiseksi varataan merkittävä rahoitus uuteen pienpuun energiatukeen. Tuen vaikutusta seurataan ja varmistetaan, ettei se eivätkä muutkaan energiatuet vääristä kilpailua. Hallitus sitoutuu huolehtimaan Kemeran toteutuksesta. Todennäköisesti rahoitus kuitenkin alenee menosäästöjen takia ja tuet muuttuvat verollisiksi metsänomistajille.

Metsäorganisaatioiden uudistamista hallinnon tehostamiseksi jatketaan ja edistämisorganisaatioiden toiminnasta tehdään ulkopuolinen arviointi. Metsänhoitoyhdistyslaki uudistetaan siten, että tasapuolinen kilpailuasema eri toimijoille varmistetaan metsäpalvelumarkkinoilla. Metsähallituksen organisaatio uudistetaan vastaamaan kilpailulainsäädännön vaatimuksia. Luontopalveluiden rahoitusta suojelualueiden hoitoon ja käyttöön lisätään.

Metsien monimuotoisuudesta huolehditaan suuntaamalla luonnonsuojeluun määrärahoja METSO -ohjelman, biodiversiteettistrategian, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien ja muiden suojeluohjelmien toteuttamiseen. METSO - ohjelman suojelualueita laajennetaan 20.000 ha julkisyhteisöjen mailla.

Tutkimus ja koulutus tukevat metsäalan kilpailukykyä

Metsäalan kilpailukyvyn kannalta keskeisen osaamisen kehittämiseen panostetaan. Tutkimus -, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kohdennetaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Strategista huippuosaamiseen keskittyvää toimintaa jatketaan ja valtion sektoritutkimuslaitokset kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ohjelmassa on myös useita toimenpidelinjauksia osaavan työvoiman saatavuuden ja koulutuksen kehittämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö tulee yhteistyössä heinäkuussa asetetun uuden metsäneuvoston kanssa toteuttamaan, edistämään ja seuraamaan hallitusohjelman toimenpiteitä. Hallitus antaa eduskunnalle metsäpolitiikan vaikutusten selvittämiseksi metsäpoliittisen selonteon.


Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Juha Ojala, puh. 050 413 55 15
Metsäneuvos Marja Kokkonen, puh. 040 524 62 67


Paluu etusivulle