Tulosta
  elokuu 2011
*

Suomen metsät kehittyvät myönteiseen suuntaan

Suomen metsien tila on kohentunut viimeisten 20 vuoden aikana. Puuston määrä on lisääntynyt 40 vuoden kuluessa yli 40 %. Samanaikaisesti metsistä on voitu hakata ja käyttää puuta metsien nykyisen puuvaraston sisältämä puumäärä eli 2 200 miljoona kuutiometriä.

Muun muassa nämä faktat löytyvät Suomen metsät 2011 -julkaisusta, joka on laadittu maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla). Vastaava katsaus tehdään joka viides vuosi. Siinä Suomen metsien tilaa arvioidaan kestävän metsätalouden mittarien perusteella

Metsien suojelupinta-alaa on kolminkertaistettu 35 vuoden aikana. Myös luonnonhoitotoimia on tehty runsaasti talousmetsissä monimuotoisuuden turvaamiseksi. Näiden ansiosta tiettyjen metsälajien uhanalaistuminen on hidastunut tai pysähtynyt. Työtä monimuotoisuuden hyväksi on kuitenkin jatkettava, sillä kokonaisuudessaan metsälajien uhanalaistumista ei ole voitu pysäyttää.

- Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma eli METSO on johtanut hyviin tuloksiin eli tätä tärkeää työtä on jatkettava jotta mahdollisimman moni metsälaji saadaan säilytettyä, sanoo professori Jari Parviainen Metlasta. Hän on toiminut Suomen metsät 2011 -julkaisun pääkirjoittajana.

Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu

Koska puuvarojen käyttö on selkeästi metsien vuotuista kasvua pienempi, metsät toimivat ns. hiilinieluna sitoen ilmakehästä puustoon ja maahan hiiltä, jonka määrä vastaa noin puolta Suomen teollisuuden aiheuttamista vuotuisista hiilidioksidipäästöistä. Uusiutuvana, matalaenergisenä ja hiiltä pitkään sitovana raaka-aineena puun käyttöä rakentamisessa edistetään rakennussäädöksillä ja politiikkakeinoilla.

- On nähtävissä, että ympäristönäkökulmat rupeavat puremaan laajemmin myös rakentamisessa. Ihmisten tietoisuus puurakentamisesta on lisääntynyt ja kun asiakkaat rupeavat vaatimaan, myös rakennusliikkeet heräävät. Puu on ekologisesti ja viihtyvyyden kannalta mainio rakennusaine, Parviainen toteaa.

Puulla on myös kasvava kysyntä uusiutuvan metsäenergian tuotannossa, ja uusissa biotalouden tuotteissa. Puuperäisen energian osuus on 20 %:a energian kokonaiskulutuksesta ja sen arvioidaan nousevan 30 %:iin vuonna 2020.

Suomi edelläkävijänä Euroopassa

Uutena näkökulmana Suomen metsien tilaa vertailtiin eurooppalaiseen kehitykseen. Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta, tiukasti suojeltujen eli koskemattomiksi jätettyjen metsien osuus suojelusta sekä puuperäisen energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ovat Suomessa Euroopan suurimmat. Suomessa myös metsätalouden painoarvo yhteiskunnassa on suuri ja ihmisten metsäsuhde heijastuu laajasti metsäkeskusteluihin ja metsäpolitiikan edistämiseen mm. kansallisen metsäohjelman ja muiden politiikkatoimien välityksellä.

Suomen metsät 2011

State of Europe's Forests 2011

Lisätietoja:

Aluejohtaja, prof. Jari Parviainen Metsäntutkimuslaitos, puh. 050 391 30 10
Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0400 774 298

Teksti: Mikaela Carlsson
Kuva: Erkki Oksanen


Paluu etusivulle