Tulosta
  marraskuu 2011
*

Metsätalouden tukijärjestelmät arvioidaan ja toimenpiteitä priorisoidaan

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt alustavat neuvottelut sidosryhmiensä kanssa kemera*-tukijärjestelmän sopeuttamisesta valtiontalouden mahdollisuuksiin kannustaa yksityismetsänomistajien metsien hoitoa ja käyttöä.

Toimenpiteiden priorisointi on väistämättä edessä, samoin kuin metsänomistajia kannustavan tukitason arvioiminen kaikissa työlajeissa. Nykytilanteesta, jossa kertyy mittavia maksurästejä, on päästävä eroon.

Valtioneuvoston selonteossa valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012-2015 todetaan, että määrärahojen niukentuessa tukijärjestelmien vaikuttavuuden ylläpito edellyttää tuettavien töiden, tukiehtojen ja tukitasojen tarkistamista. Hallitusohjelmassa sovittujen menosäästöjen vuoksi valtion vuotuinen tukirahoitus vähenee nykyisestä yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöihin, pienpuun energiakäytön ja metsäluonnonhoidon edistämiseen tulevina vuosina.

Kannustin pitkäjänteiseen metsätalouteen

Sektorin tulee yhdessä selvittää, mille metsätalouden vaikuttavuuden kannalta tärkeille toimenpiteille on järkevää osoittaa valtion rahoitusta jatkossa. Valtion rahoituksen tulee ohjata toimintaa suuntaan, joka palvelee kestävän metsätalouden harjoittamista ja luo edellytyksiä tuottavuuden nostamiseen esim. metsänhoitotöissä.

Valtion rahoitus on kannustin pitkäjänteiseen ylisukupolviseen metsätalouteen. Metsänomistajien kiinnostus metsiensä hoitamiseen ja käyttöön on riippuvainen siitä, miten metsäomaisuutta arvostetaan.

Metsänomistajille palveluita tarjoavien organisaatioiden tulee kehittää toimintaansa metsänomistajien yksilölliseen palveluun. Oikein ajoitetuilla hoitotoimilla ja hakkuilla voidaan metsien tuottoa kohottaa, vaikkei valtiontukea olisikaan työhön saatavilla.

Lisätietoja:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, puh. 040 751 84 36

kemera = kestävän metsätalouden rahoituslaki

Kuva: MMM:n kuva-arkisto

Paluu etusivulle