Metsäpolitiikan uutiskirje

kesäkuu 2008 (13.6.2008)
Metsäkeskukset aluehallintoviranomaisen toiminnalliseen yhteyteen

Lääninhallitusten, TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, työsuojelupiirien, tiepiirien ja ympäristölupavirastojen tehtävät uudelleen organisoidaan kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen. Uudistushankkeen ehdotusten mukaan myös metsäkeskusten tehtävät on tarkoitus organisoida yhtenä kokonaisuutena valtion aluehallintoviranomaisen toiminnalliseen yhteyteen. Metsäkeskukset jatkaisivat kuitenkin toimintaansa itsenäisinä oikeushenkilöinä ja valtionapuorganisaatioina säilyttäen omat johtokuntansa. [Lue lisää]

Suomalais-ranskalaista metsäyhteistyötä Pohjois-Karjalassa

Suomalais-ranskalainen metsäyhteistyökokous pidettiin Pohjois-Karjalassa 14–16.5.2008. Kokoukseen osallistuivat maa- ja metsätalousministeriöiden, Metsähallituksen, yksityismetsätalouden, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, metsäalan yrittäjien, metsäopetuksen sekä Ranskan Suomen-suurlähetystön edustajat. Osanottajia oli kaikkiaan yksitoista, puheenjohtajina ylijohtaja Aarne Reunala sekä hänen ranskalainen kollegansa Alain Moulinier. [Lue lisää]

Kansallisen metsäohjelman viestiä viedään Suomessa ja ulkomailla

Kansallinen metsäohjelma 2015:n yhtenä painopisteenä on metsäalan osaamisen ja hyväksyttävyyden vahvistaminen. Tärkeänä keinona hyväksyttävyyden vahvistamisessa toimii viestintä. Positiivisella viestinnällä lisätään ihmisten tietoisuutta metsäalan tarjoamista mahdollisuuksista ja vahvistetaan metsäalan julkisuuskuvaa. [Lue lisää]

Tiet kuntoon yhteistyössä

Osana Kansallisen metsäohjelman (KMO 2015) toimeenpanoa liikenne- ja viestintäministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat tiivistäneet yhteistyötään tiehankkeisiin saatujen huomattavien lisävarojen tehokkaan käytön takaamiseksi. Metsäalan sidosryhmät ovat mukana suunnittelussa. [Lue lisää]

METSO 2008–2016 käynnistyi Luonnontieteellisten valintaperusteiden kokoamisella

METSO-ohjelman ensimmäinen toimenpide Luonnontieteelliset valintaperusteet valmistui toukokuussa. Luonnontieteelliset valintaperusteet on laadittu tukemaan päätöksiä, joita tehdään monimuotoisuuden turvaamiseksi nykyisillä ja uusilla suojelualueilla sekä talousmetsissä, mutta niitä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi tiukkoina sääntöinä. Niiden perusteella pyritään valitsemaan suojeluun monimuotoisuuden kannalta parhaita alueita. [Lue lisää]

METSO-ohjelma sai tulta alleen Nummi-Pusulan koekulotuksessa

METSO-ohjelma on nyt saanut tulta alleen, kun talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen monimuotoisuutta edistävällä kulotuksella alkoi koekulotuksella Nummi-Pusulassa. Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaan kulottamalla hakkuualalla kokeiltiin, kuinka sadan rungon laajuinen, lähinnä kuusia kasvava puuryhmä kulotusalueen keskellä vaikuttaa perinteisen metsänhoidollisen kulotuksen toteuttamiseen. [Lue lisää]


© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi | Liity Käpy-uutiskirjeen jakeluun
Lähetä palautetta | Toimitus: Maria Nikunlaakso, etunimi.sukunimi@mmm.fi