Nyhetsbrev om skogspolitik

juni 2008 (19.6.2008)
Skogscentralerna kommer att anknytas funktionellt med en regional förvaltningsmyndighet

Länsstyrelsernas, arbetskrafts- och näringscentralernas, de regionala miljöcentralernas, arbetarskyddsdistriktens, vägdistriktens och miljötillståndsverkens uppgifter omorganiseras och flyttas över till två statliga region- förvaltningsmyndigheter. Enligt reformprojektets förslag ska också skogs-centralernas uppgifter anknytas som en helhet funktionellt med en statlig regionförvaltnings-myndighet. Skogscentralerna ska ändå fortsätta sin verksamhet som självständiga juridiska personer och statsunderstödsorganisationer och bevara sina egna styrelser. [Läs mer]

Finsk-franskt skogssamarbete i Norra Karelen

Ett finsk-franskt skogssamarbetsmöte hölls i Norra Karelen 14–16.5.2008. I mötet deltog representanter från jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen, det privata skogsbruket, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, skogsbranschens företagare, skogsundervisningen samt Frankrikes ambassad i Finland. Det var allt som allt elva deltagare, ordförandena var överdirektör Aarne Reunala och hans franska kollega Alain Moulinier. Det förra mötet ägde rum i Södra Frankrike år 2006. [Läs mer]

Det nationella skogsprogrammets budskap förankras i Finland och utomlands

En av prioriteringarna i det nationella skogsprogrammet 2015 är att förbättra kunnandet i och acceptabiliteten av skogsbranschen. Kommunikation är ett viktigt redskap för att öka acceptabiliteten. Genom en positiv kommunikation ökas människornas kunskap om de möjligheter som skogsbranschen erbjuder och skogsbranschens image förstärks. [Läs mer]

Vägarna i skick med samarbete

Som ett led i genomförandet av det nationella skogs-programmet (KMO 2015) har trafik- och kommunikations-ministeriet och jord- och skogsbruksministeriet intensifierat sitt samarbete för att garantera en effektiv användning av de ansenliga extra medel som beviljats för vägprojekt. Skogsbranschens intressentgrupper är med i planeringen. [Läs mer]

METSO 2008–2016 inleddes med sammanställning av de naturvårdsbiologiska urvalskriterierna

Den första åtgärden inom METSO-programmet, naturvårdsbiologiska urvalskriterier, färdigställdes i maj. De naturvårdsbiologiska urvalskriterierna är uppgjorda för att stödja beslut för bevarande av mångfalden på gamla och nya skyddsområden samt i ekonomiskogar. De är inte tänkta att utgöra strikta regler som måste tillämpas. Utgående från kriterierna vill man välja ut de bästa skyddsområdena ur den biologiska mångfaldens synvinkel. [Läs mer]

METSO-programmet fick vind i seglen

METSO-programmet har nu fått vind i seglen. Utvecklandet av naturvården av ekonomiskogar med mångfaldsfrämjande hyggesbränningar började med en provhyggesbränning i Nummi-Pusula. På ett hygge som Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa hyggesbränt testades hur en trädgrupp på hundra stammar, närmast granar mitt i hyggesbränningsområdet inverkar på genomförandet av en traditionell skogsvårdsmässig hyggesbränning. [Läs mer]


© Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET, tfn (09) 16001
www.mmm.fi | Beställa nyhetsbrevet Käpy
Kommentarer | Redaktionen: Maria Nikunlaakso, fornamn.efternamn@mmm.fi