Tulosta
  22.3.2010

Ideakilpailu kulkutapavalintoihin vaikuttamiseksi


Yhteistyöryhmä etsii kevään aikana toteuttamiskelpoisia ideoita ympäristöystävällisempien kulkutapojen löytämiseksi. Ideakilpailu on osa valtakunnallista liikkumisen ohjaus -toimintaa.

Toimintaan liittyvät osapuolet perustivat syksyllä liikkumisen ohjaus -verkoston (Live!), joka kokoontui ensimmäiseen tapaamiseensa 16.3.2010. Tilaisuudessa ideoitiin liikkumisen ohjauksen palveluja ja ratkaisuja sekä avattiin hankehaku, jolla haravoidaan toteuttamiskelpoiset ideat ja käynnistetään toiminta. Hankehaun koordinaattorina toimii Motiva Oy.

Suunnitelmista käytäntöön

Liikennevirasto vastaa liikkumisen ohjauksen kattotason suunnittelusta ja kehittämisestä. Käytännön toiminta kuuluu alueellisille toimijoille, kuten kaupungeille. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla liikkumisen ohjaus kuuluu vuoden vaihteessa aloittaneelle Helsingin seudun liikenteelle (HSL). Tampereella ja Turussa toimintaa ei ole vielä järjestetty, mutta se on kaavailtu osaksi kaupunkien muuta energianeuvontaa. Myös Oulussa ja Jyväskylässä on kiinnostusta toiminnan aloittamiseksi.

Liikkumisen ohjaus on yksi liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittisen toimenpideohjelman keskeisistä toimenpiteistä, joilla tähdätään liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Ministeriön arvion mukaan ympäristöystävällisemmillä liikkumismuodoilla voidaan vähentää liikenteen päästöjä lähes puoli miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä.

Liikkumisen ohjauksella tarkoitetaan kansalaisten liikkumisvalintoihin vaikuttamista tiedollisen ohjauksen, markkinoinnin ja palvelujen kehittämisen kautta. Konkreettisimmillaan se on esimerkiksi tapahtumajärjestäjän tarjoama joukkoliikennelippu pääsylipun yhteydessä tai netissä toimiva aikataulu- tai reittiopas.

Liikkumisen ohjaus on myös tiedon jakamista, esimerkiksi kampanjoinnilla, ja henkilökohtaista neuvontaa yhden luukun periaatteella. Ajatuksena on, että samasta palvelupisteestä saisi niin joukkoliikennelippuja ja pyöräilykarttoja kuin tietoa kimppakyydeistä tai vähäpäästöisistä automalleista.

Teksti: Marjo Jäppinen
Kuva: Antero Aaltonen

Lisätietoja: Ylitarkastaja Saara Jääskeläinen, (09) 160 28560, 0400 153 745 
Motiva: www.motiva.fi/live