Skriv ut
  31.5.2010

Foto: iStockPhotoFramtidsmålet är smidig trafik med elbilar

Kommunikationsministeriet har gett en utredningsman i uppgift att överväga sätt att främja ibruktagandet av elbilar i Finland. Han ska också bedöma hur det på lång sikt påverkar den finska trafiken att elbilarna blir vanligare.

Gränsen för koldioxidutsläpp från nya personbilar tillverkade i Europa är från år 2020 framåt cirka 95 g/km. I Finland förutsätter statsrådets klimat- och energipolitiska framtidsrapport att utsläppen från personbilarna minskas betydligt.

"Förutsättningarna för att elfordonen ska bli vanligare är att tekniken utvecklas och kommer ut på marknaden, men också åtgärder från den offentliga sektorn. Därför inledde vi i maj ett utredningsarbete, vars resultat kan utnyttjas bland annat då man bereder beslut som gäller elbilsbranschen och användningen av elbilar", säger överinspektör Saara Jääskeläinen.

"Det är särskilt viktigt att beakta hur den nya tekniken inverkar på energiförbrukningen och på trafikens inverkan på klimatet. Arbetet är en del av ministeriets klimatpolitiska program.”

Ministeriet gav uppdraget att utreda framtidsperspektiven för elbilarna till forskningsprofessor Nils-Olof Nylund från Statens tekniska forskningscentral (VTT). Arbetet ska vara slutfört inom detta år.

Kommunikationsministeriets utredningsarbete är en fortsättning på och konkretisering av det arbete som 2009 gjordes av elfordonsarbetsgruppen vid arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppen satte som mål att 25 % av de nya personbilar som år 2020 säljs i Finland ska gå att ladda från elnätet och att 40 % av dem drivs endast med el.

"Dessutom har utredningsmannen i uppgift att bedöma vilka åtgärder den offentliga förvaltningen bör vidta för att underlätta att elbilarna tas i bruk i stor omfattning. Konkreta frågor är till exempel planeringen av ett nät av laddningsstationer eller frågan om hur det påverkar trafikens smidighet och säkerhet att elbilarna blir vanligare. Han bör också hitta ett svar på frågan hur det på kort och längre sikt syns i trafikplaneringen att elbilarna blir vanligare", fortsätter Jääskeläinen.

Utredningsarbetet utgör en del av forskningsprogrammet TransEco, inom vilket det genomförs som ett skilt projekt finansierat av kommunikationsministeriet.

Text: Marjo Jäppinen
Foto: iStockPhoto

Mer information:
Överinspektör Saara Jääskeläinen, tfn (09) 160 28560 eller 0400 153 745