Suomeksi | Skriv ut
 


 
  Det nationella åtgärdsprogrammet styr mot en omfattande minskning av utsläppen

Den byggda miljön har stor betydelse i arbetet för att stävja klimatförändringen. Den svarar för 40 procent av energiförbrukningen och 30 procent av utsläppen i Finland. Finland har genom internationella avtal förbundit sig att minska sina klimatutsläpp. Vi borde åstadkomma mycket på kort tid för att uppnå målet. (Sitra)

 
  Utsläppen minskar med upp till 10 miljoner ton med ICT

En förnuftig användning av informations- och kommunikationstekniken (ICT) kan minska koldioxidutsläppen i Finland med så mycket som över 10 miljoner ton per år. De största utsläppsminskningarna får man genom lösningar inom intelligent trafik och byggnadsteknik och intelligenta energinät. (TKM)

 
  Två nya kärnkraftsprojekt under behandling i riksdagen

Statsrådet fattade två principbeslut om utbyggnad av kärnkraften den 6 maj 2010. Ett positivt beslut gavs för Teollisuuden Voima Oyj (TVO) för byggande av en ny kärnkraftverksenhet i Euraåminne och för Fennovoima Ab för uppförande av ett nytt kärnkraftverk i antingen Simo eller Pyhäjoki. (ANM)


 
 
  Framtidsmålet är smidig trafik med elbilar

Kommunikationsministeriet har gett en utredningsman i uppgift att överväga sätt att främja ibruktagandet av elbilar i Finland. Han ska också bedöma hur det på lång sikt påverkar den finska trafiken att elbilarna blir vanligare. (TKM)

 
  Jordbruket i Finland måste anpassa sig till föränderligt klimat

I värsta fall kan klimatförändringen leda till att strävandena att minska näringsbelastningen från jordbruket blir en kapplöpning mot tiden. Framtidens regniga och milda vintrar kan eliminera de framsteg som nåtts. Det  behövs alltså omfattande anpassningsåtgärder.  (SYKE)

 
  Klimatguiden.fi – klimatinformation på en adress

Från och med september 2011 finns pålitlig och heltäckande information som finländarna behöver om klimatförändringen på portalen klimatguiden.fi. (Meteorologiska institutet)


 
  Från Köpenhamn till Cancun och längre

Förhandlingarna om ett internationellt klimatavtal fortsätter. Finlands chefsförhandlare Sirkka Haunia anser att förväntningarna nu är realistiska. (MM)

 
  Utvecklingsländernas kvinnor med i klimatförhandlingarna

Finland vill stärka kvinnors ställning i den internationella klimatpolitiken. Tack vare det finländska stödet kan till exempel kenyanska Christiana SaitiLouwa delta i klimatförhandlingarna. (UM) 
 
  God skogsvård förhindrar vindskador

God skogsvård är det viktigaste vid förebyggandet av vind- och snöskador då klimatet förändras. Klimatförändringen ökar skogstillväxten och avverkningspotentialen, men även behovet av skogsvård. (JSM)

Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger i året, och ges ut av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), arbets- och näringsministeriet, Meteorologiska institutet, utrikesministeriet, statsrådets kansli och Sitra. Mer information: Miljöministeriet, Kaserngatan 25, 00023 Statsrådet. Beställ/Avbeställ nyhetsbrevet eller ge respons.