Skriv ut
  30.5.2011

Klimatförändringen ökar "inflyttning" till Finland

Denna gång handlar det dock om invasiva arter inom djur- och växtriket, dvs. främmande arter. Främmande arter är arter som på grund av mänsklig aktivitet spridit sig utanför sina naturliga utbredningsområden. Hotet, som främmande arter medför, bör tas på allvar eftersom de utgör det näststörsta hotet mot naturens biologiska mångfald.

En allvarligare hotbild är endast att levnadsmiljöer försvinner eller splittras. I Finland finns närmare tusen främmande arter, av vilka drygt 150 är skadliga.

”På grund av klimatförändringen förväntas mängden främmande arter, och de skador de orsakar, öka betydligt i Finland”, berättar miljööverinspektör Johanna Niemivuo-Lahti vid jord- och skogsbruksministeriet.

Uppvärmningen kan till exempel förbättra artens fortplantningsframgång och minska den naturliga dödligheten. Redan etablerade främmande arter kan fortsätta sin spridning även till nordligare områden. De främmande arternas inverkan på naturen kan också ändras när klimatet blir varmare. 

”Det största hotet som klimatförändringen orsakar är dock att den möjliggör invadering av insekter som sprider många nya och oförutsedda sjukdomar som inverkar speciellt på vårt jord- och skogsbruk. Redan nu är två tredjedelar av de skadliga främmande arterna i Finland främmande arter inom jord- och skogsbruket", påpekar Niemivuo-Lahti.

Skador gäller inte bara naturen


De främmande arterna kan vara skadliga med tanke på miljön, ekonomin, hälsan eller någon annan samhällelig faktor. De kan jaga och tränga undan arter i vår natur och orsaka en radikal förändring i näringskedjor och levnadsmiljöer. Att i efterskott eliminera främmande arter från naturen är både svårt och dyrt, från Östersjön är det praktiskt taget omöjligt.

De mest bekanta främmande arterna, som spridit sig till Finland, är jätteflokorna. Jätteflokan är ett bra exempel på vilka alla problem främmande arter kan orsaka: hälsorisker – jätteflokorna är den för människan mest skadliga gruppen av främmande växtarter, kvävning av ursprungsarter, ekonomiska skadeverkningar då fastigheternas värde minskar, förstörning av kulturmiljöer då jätteflokan gör intrång på området samt till och med hindrande av rekreationsbruk, såsom rekreationsfiske vid åstränderna.

Andra främmande arter i Finland är bl.a. vresros som hotar flera utrotningshotade och stagnerande arter, samt den s.k. citykaninen som redan blivit bekant i huvudstadsregionen. Det är redan för sent att utrota den spanska skogssnigeln, även känd som mördarsnigeln.

Föregripande åtgärder i nyckelställning


Särskilt problematiska är flera skogsskadedjur, såsom tallvedsnematoden som orsakat stor skada i Nordamerika och Asien. Ur skogsbrukets synvinkel är det av största vikt att dess spridning till Finland hindras. Harlekinnyckelpigan påträffas inte heller ännu i Finland, men risken för spridning finns. Denna ”mördarnyckelpiga” utgör redan ett hot mot mer än tusen insektsarter i Storbritannien. I Finland följer man upp och bereder sig på artens spridning.

"Det är möjligt att hindra att de främmande arterna sprider sig, men det innebär att man måste vara förberedd i god tid. Det viktigaste är att känna igen de mest skadliga arterna samt att förutse och minimera skadorna. Särskilt viktigt är det att upplysa medborgarna och informera dem om de främmande arterna", betonar Niemivuo-Lahti.

FAKTA: Främmande arter?

  • Främmande arter är arter som med hjälp av människan spridit sig från sina naturliga utbredningsområden till nya områden antingen avsiktligt eller oavsiktligt.
  • En främmande art har med människans medverkan överskridit sina naturliga spridningshinder, såsom kontinenter, hav eller berg. Normalt anpassar sig de främmande arterna dåligt till sina nya livsmiljöer och utrotas snabbt.
  • Men i vissa fall anpassar sig de främmande arterna väl, bildar ett bestånd som förökar sig och blir en etablerad del av sin nya levnadsmiljö.
  • Vissa främmande arter anpassar sig speciellt bra och utgör ett betydande hot genom att orsaka allvarlig skada på de ursprungliga arterna, ekosystemen, odlingsväxter, skogsbruket eller övriga näringar.
  • De kan även orsaka betydliga ekonomiska skadeverkningar genom att påverka människors, djurs och växters hälsa eller värdet på fastigheter.  Skadorna kan också vara av social eller estetisk karaktär.
  • Främmande arter som orsakar sådana tydliga skador kallas skadliga främmande arter.

Text: Vesa Vuorimaa och Johanna Niemivuo-Lahti
Bild: Ilmari Valovirta

På bilden: Spansk skogssnigel eller ”mördarsnigel”

Ytterligare information: www.mmm.fi/vieraslajit (på finska)