Skriv ut
  30.5.2011

Nordiskt samarbetsprojekt påskyndar u-ländernas åtgärder för att stävja klimatförändringen

De nordiska länderna bereder under finländsk ledning tillsammans med två u-länder, Vietnam och Peru, ett projekt vars syfte är att finna nya marknadsbaserade samarbetsmodeller för minskande av utsläpp i u-länderna. ”Projektet har väckt internationellt intresse, för det finns ännu få motsvarande initiativ som syftar till konkreta åtgärder, berättar den finländska chefsförhandlaren Sirkka Haunia från miljöministeriet.

Projektet NOAK-NEFCO Partnership Initiative on Upscaled Mitigation Action avser också att stöda de internationella klimatförhandlingarna och att uppmuntra andra länder att vidta motsvarande åtgärder. 

För praktiska utsläppsminskningar i u-länderna har redan använts mekanismen för ren utveckling (CDM) som ingår i FN:s klimatkonvention. Inom ramen för denna mekanism har hittills ungefär 3000 marknadsbaserade projekt genomförts på olika håll i världen. De flesta projekten handlar om vatten- eller vindkraft. Vid de pågående klimatförhandlingarna diskuteras också helt nya mekanismer.  ”Syftet med dessa nya mekanismer är att öka utsläppsminskningarna i u-länderna genom att övergå från enskilda projekt till större helheter och samtidigt effektivera förvaltningen i samband med projekt”, berättar Haunia.

Nu pågår ett utredningsskede, och genomförandet kan enligt Haunia inledas tidigast på hösten. Enligt preliminära uppskattningar torde budgeten för det två- eller treåriga projektet uppgå till 2-5 miljoner euro.

Finland fungerar i år som ordförande för Nordiska ministerrådet, och årets huvudtema är klimatet. Projektet som kommer att genomföras som samarbete mellan ministerrådets arbetsgrupp NOAK och miljöfinansieringsbolaget NEFCO, kommer att bidra till årets mål att göra Norden till en allt starkare aktör i klimatfrågorna.

Norden har ett gott rykte bland klimatförhandlarna


NOAK, den nordiska gruppen för globala klimatförhandlingar, grundades år 2007 med syfte att stöda förberedelserna för klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Man lyckades dock inte åstadkomma en heltäckande internationell klimatkonvention, och mandatet för gruppen förlängdes. Arbetsgruppen består av miljö- och klimatministeriernas tjänstemän som deltar i de internationella klimatförhandlingarna.

"Även om Finland och de övriga EU-länderna förhandlar i de internationella klimatförhandlingarna som en del av EU, sker det också en hel del samarbete mellan de nordiska länderna som har i ganska hög grad samma perspektiv”, säger Haunia som från med april är ordförande för NOAK.  

Gruppens praktiska arbete består av bakgrundsutredningar i samband med de viktigaste frågorna som diskuteras i förhandlingarna, av organisering av internationella möten och workshops med olika förhandlingspartners samt av informationsförmedling om aktuella internationella klimatfrågor. Förutom det nämnda pilotprojektet finns i årets arbetsprogram också bland annat projektet REDD+ vars syfte är att minska avskogningen i u-länder. Gruppen bereder också ett gemensamt framträdande på klimatmötet i Durban i december.

"De nordiska länderna har ett gott och pålitligt rykte vid klimatförhandlingarna och inom FN. Vi kan fungera som brobyggare och som ett gott exempel för andra”, säger Haunia. 

Text: Kirsi Pere
Bild: AFP / Lehtikuva

På bilden: Motorcyklister i Ho Chi Minh-staden i Vietnam. Huvudvikten i pilotprojektet i Vietnam kommer att vara i synnerhet i byggnads- och cementindustrin som växer i och med den accelererande urbaniseringen.

Mer information: chefsförhandlare Sirkka Haunia, miljöministeriet, tel. 050 362 2039, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

www.ymparisto.fi/ilmasto
http://formin.finland.fi/norden2011