Skriv ut
  30.5.2011

Stort behov av väder- och klimattjänster i utvecklingsländerna

Meteorologiska institutet har hittills genomfört utvecklingsprojekt inom väder- och klimatområdet i mer än 80 länder. Som resultat av dessa projekt har många länders kapacitet att skapa varningssystem och anpassa sig till klimatförändringen förbättrats.

Just nu deltar meteorologiska institutet i många projekt på olika håll i världen. År 2010 genomfördes ett stort regionalt projekt med inriktning på att utveckla institutioner och organisationer som erbjuder väder- och klimattjänster i länderna i södra Afrika (SADC).

"I förberedelsefasen kartlades läget i de institutioner som erbjuder vädertjänster i alla 14 SADC-länderna. Vi kartlade väderobservationsnätverkens kvalitet, personalresurserna, nivån på prognos- klimat och varningstjänsterna samt kundrelationerna. Utifrån kartläggningen kan man fundera på hur man bäst kan utveckla ländernas vädertjänster”, säger Ari Venäläinen som har arbetat som projektchef i Pretoria i Sydafrika i ett års tid.

”Afrika söder om Sahara, liksom många andra utvecklingsländer, kommer enligt prognoserna att drabbas hårdast av klimatförändringens konsekvenser. I länderna i det här området är man dessutom väldigt beroende av jordbruk och andra klimatkänsliga näringar”, säger Venäläinen.

Väderinformation är livsviktigt

I länder som är nästan helt beroende av jordbruk för sin försörjning är det speciellt viktigt med prognoser för växlingar i väder och klimat. Man kan då förbereda sig i tid för torka, översvämningar och stormar. Att förutse de här fenomenen är viktigt med tanke på de samhällsfunktioner som är mest utsatta för väderväxlingar, till exempel jordbruk, vattenförsörjning, energiproduktion och trafik.

”I många länder i de fattigare områdena fungerar till exempel inte observationsnätverket eftersom observationsstationer och kommunikationsförbindelser saknas. När man inte har tillgång till väderobservationer i realtid kan man inte varna för farliga väderfenomen i tid. Därför kan naturolyckor i värsta fall orsaka enorma skador. Bristen på kunskap gör att man inte heller på samhällsnivå kan hjälpa till med anpassningen till klimatförändringen", beskriver Venäläinen situationen i många utvecklingsländer.

Undersökningar visar att investeringar i väder-, klimat- och hydrologiska tjänster ger mångdubbel nytta för pengarna. Meteorologiska institutet har som mål att genom sina egna projekt höja standarden på de nationella väder- och klimattjänsterna och främja en hållbar utveckling. På så sätt kan man trygga befolkningens säkerhet och förutsättningarna för ekonomisk utveckling.

Text: Eija Vallinheimo
Bild: Ari Venäläinen

På bilden: Det är viktigt att förbättra väderobservationsnätverket i utvecklingsländerna så att man kan varna för farliga väderfenomen i tid.