Skriv ut
  30.5.2011

Trafikrevolutionen motarbetar klimatförändringen

Inom trafik- och miljöförvaltningen växer tron på att markanvändning, boende och trafik ska planeras som en helhet. Också den pågående Trafikrevolutionen tar sikte på en nyskapande trafik- och samhällsplanering.

Målet för utvecklingsprogrammet är att säkerställa fungerande vardagsresor för medborgarna och en verksamhetsmiljö som stödjer företagens konkurrenskraft. När markanvändning och trafik planeras som en helhet kan vi också minska koldioxidutsläppen.

Trafikrevolutionen, som inleddes december 2010, är ett utvecklingsprogram i regi av Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet. I programmet deltar flera ministerier, ämbetsverk, städer, intressentgrupper och företag inom branschen. Resultatet av Trafikrevolutionens första etapp, en tankekarta med riktlinjerna för framtiden, offentliggjordes i april 2011.

Servicestrukturen och näringarna med i samhällsplaneringen

I Trafikrevolutionen förenas markanvändningen, boendet och trafiken till en helhet som ytterligare kompletteras med servicestrukturen och näringarna. Tack vare det nya helhetsbetonade synsättet kan statens, kommunernas, människornas och företagens behov tillgodoses bättre än hittills i planeringen.

Markanvändning och trafiksystem ska planeras så att bostadsproduktionen geografiskt och tidsmässigt kan placeras i linje med utvecklingsmålen för samhällsplaneringen. I Trafikrevolutionen tillämpas samplanering för att skapa gynnsamma verksamhetsförutsättningar för tjänster och näringar.

Tillsammans för det gemensamma goda

Trafikrevolutionen är ett verktyg för att ta fram bättre och mer kostnadseffektiva lösningar som underlag för det politiska beslutsfattandet. När olika förvaltningsområden och förvaltningsnivåer samarbetar är det möjligt att betydligt minska koldioxidutsläppen.

En av de metoder som ingår i Trafikrevolutionen är en gemensam nationell utvecklingsstrategi som sammankopplar verksamhetsbetingelserna för markanvändning, boende, trafik, servicestruktur och olika näringar. Avsikten är att i början av regeringsperioden göra upp en tvärvetenskaplig strategi till stöd för stadsregionernas verksamhetsstrategier. På detta sätt kan synpunkter från olika aktörer och nivåer sammanföras till en gemensam verksamhetsplan.

I fortsättningen är det kommunikationsministeriet som leder Trafikrevolutionen och dess nätverk. Revolutionen avancerar i form av pilotprojekt som samordnas av Trafikverket.

Text: Johanna Stenholm
Bild: Liikennerevoluutio

Ytterligare information: trafikrådet Eeva Linkama, kommunikationsministeriet, tfn 09 160 28476, förnamn.efternamn@lvm.fi

www.lvm.fi/liikennerevoluutio