Tulosta Tulosta
 

Suomen tulvariskit arvioitu

Suomen tulvariskit on arvioitu ensimmäisen kerran koko maassa yhtenäisin perustein. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat ehdottaneet nimettäväksi 21 merkittävää tulvariskialuetta. Kuntien tekemä arviointi hulevesien eli sade- ja sulamisvesien aiheuttamista tulvariskeistä valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä.

Ehdotetuista merkittävistä tulvariskialueista neljä sijaitsee meritulvien vaikutusalueella rannikolla kun taas 17 alueella on riski vesistön tulvimisesta. Erityisen harvinainen tulva voisi koskettaa lähes 80 000 asukasta. Toimenpiteet ovat tarpeen monien maanteiden ja muun infrastruktuurin, vaikeasti evakuoitavien rakennusten kuten sairaaloiden ja terveysasemien sekä ympäristöä pilaavien laitosten tulvariskien vähentämiseksi.

Käytännössä tulvariskialueille nimettävien tulvaryhmien johdolla valmistellaan tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa mietitään toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi. Jatkossa on tärkeää, että ihmiset tiedostavat tulvariskin ja osaavat varautua siihen. Myös vesistötulvavahinkojen korvaamisen siirtyminen vuoden 2014 alusta vakuutuspohjaiseksi lisää tarvetta riskitietoisuuden parantamiselle.

Nykyaikainen tulvariskien hallinta ei perustu perkauksiin ja pengerryksiiin. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksella tulee varmistaa, että uusia tulvariskikohteita ei synny. Tulvavesiä pyritään viivyttämään ja pidättämään mahdollisuuksien mukaan valuma-alueella. Parhaimmillaan tavoite voidaan yhdistää vesiensuojelun tavoitteisiin. Esimerkiksi rakennettava kosteikko paitsi parantaa valumavesien laatua ja samalla pienentää myös tulvahuippuja.

Tulvasuojelusta huolimatta aina joskus tulee tulva, joka ylittää suojelutoimenpiteiden mitoituksen. Tällöin on tärkeää, että pelastustoimi, asukkaat ja toiminnanharjoittajat saavat tiedon tulvasta ajoissa ja tietävät mitä tulvatilanteessa tehdään. Kehitteillä onkin uusi vesitilanne- ja tulvavaroituspalvelu, joka sisältäisi kaikki tulvatyypit: vesistötulvat, meriveden nousun ja rankkasadetulvat taajamissa.

Teksti: Minna Hanski
Kuva: MMM

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Minna Hanski, maa- ja metsätalousministeriö, sähköposti: minna.hanski@mmm.fi

Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi: http://www.mmm.fi/attachments/vesivarat/5xWHeajBM/ehdotukset_merkittaviksi_tulvariskialueiksi.pdf

Maa- ja metsätalousministeriö/Tulvien torjunta: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/vesivarat/tulvien_torjunta.html

Ympäristöhallinto/Tulvat: http://www.ymparisto.fi/tulvat