Tulosta Tulosta
 

Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset lausunnoilla

 
Luonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä luonnos korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia koskevaksi asetukseksi on lausuntokierroksella.

Luvanvarainen korjausrakentaminen edellyttäisi jatkossa energiatehokkuuden huomioon ottamista. Korjausrakentamiseen ryhtyminen säilyy vapaaehtoisena. 

Energiatehokkuuden parantaminen on osa normaalia korjausrakentamista ja suunnitelmallista kiinteistön kunnossapitoa, jota kiinteistön omistaja tekee parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikataululla.

Rakennuksen energiatehokkuudelle säädetään vähimmäisvaatimuksia, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien korjaamisesta. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen.

Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia. Tärkeää on myös, että energiatehokkuutta parantavat toimet tehdään rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus huomioiden.

Energiatehokkuusmääräykset ovat osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa ja edistävät samalla Suomen omia tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Pitkällä aikavälillä korjausrakentamisella on ratkaiseva merkitys Suomen energiakulutukseen, sillä rakennuksissa kuluu nykyään 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on säädetty ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa. Lausunnolle oleva kokonaisuus sisältää myös ehdotukset lain rakentamista koskevien perussäännösten ja valtuutussäännösten, käytännössä rakentamismääräyksien valtuutussäännösten, saattamiseksi nykyisen perustuslain mukaisiksi. Samalla on tarkistettu nykyisten rakentamismääräysten säädöstaso ja luovutaan ohjeiden antamisesta asetuksina. Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus muutoin muuttaa rakentamismääräysten sisältöä.

Lausuntoaika päättyy 9. heinäkuuta 2012. Säädökset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2013 alussa.

Teksti: Kirsi Pere
Kuva: YHA Kuvapankki

Lisätietoja:

Maankäytön ja rakentamisen lainsäädäntöhankkeet (ymparisto.fi)
Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, puh. 050 517 9202, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi