Tulosta Tulosta
  16.4.2013

Konesaleille ympäristöluokitus

Osana liikenne- ja viestintäministeriön Vihreä ICT-toimenpideohjelmaa on valmisteilla tietokonesalien ympäristöluokitustyökalu "TIKO". Sen avulla on mahdollista systemaattisesti arvioida tietokonesalin suoriutuminen kestävän kehityksen kannalta.

Tietoliikennepalvelujen konesalit kuluttavat huomattavat määrät sähköä, joten salien energiatehokkuus on merkittävä arvo ja kilpailutekijä konesaleja ylläpitäville ja niissä toimiville yrityksille.

Suomi on kansainvälisille konesaliyrityksille kiinnostava maa, sillä maa tarjoaa teknistä osaamista, riittävän tietoturvan sekä luotettavan ja kohtuuhintaisen sähkönjakelun. Myös ilmasto, vakaa maaperä ja vakaat olot houkuttavat. Suomessa sijaitsee jo nyt useamman kansainvälisen tietoliikenneyhtiön konesaleja, muun muassa Googlen palvelimia sijaitsee Haminassa.

Energiatehokkaat konesaliratkaisut tarjoavat kustannussäästöjen lisäksi mahdollisuuden toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Konesaliyritykset ja niissä toimivat palveluntarjoajat ovatkin tunnistaneet ympäristönäkökohtien tärkeyden ja tämän pohjalta on syntynyt tarve konesalien ympäristöluokitusjärjestelmälle. Tähän saakka konesalien ympäristöystävällisyyttä on todennettu rakennusten ympäristöluokituksen avulla, mutta se on todettu riittämättömäksi.

Systemaattinen mittaristo konesalien energiatehokkuudelle

TIKO-ympäristöluokituksen on tarkoitus toimia työkaluna ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien tietokonesalien suunnittelussa, rakentamisessa, varustamisessa, käytössä ja hallinnassa.

TIKO:n arviointikriteeristö korostaa numeerisia arvoja ja mittareita vertailtavuuden ja helpon kansainvälisen kommunikoinnin mahdollistamiseksi. TIKO:ssa tietokonesalihanke arvioidaan ja pisteytetään seuraavilla osa-alueilla: hallinto, energia, kestävä maankäyttö, vesi sekä jätteet ja saasteet. Lisäksi hanke voi saada lisäpisteitä innovatiivisista kestävää kehitystä tukevista ratkaisuista.

Luokituksen vaatimusten kautta halutaan myös edistää kestävää toiminnansuunnittelua ja edistää innovaatioita sekä kannustaa alan toimijoita suunnittelemaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Luokituksen valmistelussa on käyty läpi laaja tieteellinen aineisto ja alan toimijoiden parhaita käytäntöjä sekä poimittu kansainvälisistä kiinteistöjen ympäristöluokituksista Suomen olosuhteisiin ja tietokonesalien erityispiirteisiin sopivat näkökulmat.

Teksti: Marjo Jäppinen

Lisätietoja:

Suunnittelija Kati Ström-Lepola, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2461, etunimi.sukunimi@lvm.fi

projektipäällikkö Noora Siira, Ramboll Projektikonsultointi Oy, p. 040 7606551,
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Energiatehokas konesali, Motivan julkaisuja, 2011