paluu etusivulle

kesäkuu 2007
Naisten ääniä aluepolitiikassa

Toimintansa lopettanut YTR:n naisteemaryhmä kokosi verkostoaan päätösseminaariin Helsingin Paasitorniin 30. toukokuuta. Paikalla oli noin viisikymmentä maaseutu- ja aluepolitiikassa sekä maaseudun kehittämisessä toimivaa naista.

Moni oli ollut 1980-luvulta asti mukana kehittämässä naiserityistä politiikkaa. Seminaarissa kerrattiin saavutuksia ja pohdittiin teeman tulevaisuutta jatkossa.

Maaseutu- ja aluepolitiikan tekijät havaitsivat 1980-luvun lopussa, että poliittiset toimenpiteet vaikuttavat eri tavalla eri sukupuoliin. Selvitykset osoittivat, että naiset muuttivat pois maaseudulta. Uhkakuvana siinsi maaseudun "ukkoutuminen".


Ongelman ytimeksi hahmotettiin naisten työpaikkojen väheneminen maaseudun murroksessa. Perinteinen emännyys työllisti yhä vähemmän naisia, ja toisaalta maaseudulta puuttuivat naisyrittäjyyttä tukevat rakenteet. Erityisesti nuoret naiset hakeutuivat kaupunkeihin koulutuksen perässä.


Tarve naiserityiselle politiikalle oli jo 80-luvulla ilmeinen. Sukupuolinäkökulmaan erikoistunut teemaryhmä vakiinnuttikin paikkaansa maaseutupolitiikassa suhteellisen varhain. Maaseudun naisteemaryhmä toimi maaseutu- ja aluepolitiikassa naisten verkostona vuodesta 1990 kesään 2007 saakka.


Päätösseminaarin avasi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Anttila totesi, että työsarkaa teemaryhmän aihealueella riittää edelleen. Naisten poismuutto maaseudulta jatkuu, vaikka yhä useampi nainen haluaisi asua maalla. Esiin on Anttilan mukaan nostettava alueelliset erot naisten mahdollisuuksissa työllistyä. Erityisesti harvaanasuttu ja syrjäinen maaseutu tarvitsevat aktiivisia toimia. Ministeri totesi, että nykyisen hallituskauden aikana tullaan tekemään sekä maaseutu- että tasa-arvopoliittiset selonteot, jotka antavat välineitä kehittämiseen.


Dosentti Raija Julkunen puhui ajatuksia herättävästi alueellisesta tasa-arvosta. Varallisuus on jakautunut voimakkaasti myös alueellisesti. Alueet on valjastettu kilvoittelemaan keskenään kilpailukykyisyydessä. Vaikka alueista ei voida tehdä yhtä houkuttelevia, on pohdittava, miten kohtuullinen tasa-arvoisuus voidaan taata.


Seminaarissa kuultiin lisäksi professori Hilkka Vihisen näkökulma sukupuolinäkökulman kehityksestä maaseutupolitiikassa. Naisteemaryhmän merkitys on tässä ollut uraauurtava. Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä nosti esiin hyviä käytäntöjä, joilla teemaryhmä on edistänyt naisten työllistymistä maaseudulla. Erityisesti naisten resurssikeskukset ovat saavuttaneet hyviä tuloksia, ja niiden toiminta on turvattava myös jatkossa.


Naisteemaryhmällä on ollut alusta alkaen tiiviit kansainväliset kontaktit. Vuosien mittaan rakentuneet kansainväliset yhteistyöverkot edistivät osaltaan Itämeren maiden naisten yrittäjyyttä vuosina 2004-2007 edistäneen Interreg III B- projektin FEMin syntyä, jonka Suomen päätösseminaarina tilaisuus samalla toimi. FEMin asiantuntijoista seminaarissa puhui Annika Montell Norjasta sekä naisteemaryhmänkin pitkäaikainen toimija Sirpa Polo. Montell ja Polo valottivat verkostoluottotoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia edistää maaseudun naisten yrittäjyyttä. Montell on ollut muokkaamassa bangladeshilaisen Muhammad Yunusin (Nobelin rauhanpalkinto 2006) kehittämästä verkostoluottoluottomallista toimintaa, joka soveltuu Norjan oloihin. Pienyritysten tukemisesta on jo saatu erinomaisia kokemuksia.


Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua mm. maaseutupolitiikan keinoista puuttua maaseudun naisten työllistymistilanteeseen. Keskustelu peilasi myös voimakasta tarvetta ja tahtoa jatkaa sukupuolinäkökulman esillä pitämistä maaseutu- ja aluepolitiikassa. Hallitusohjelmaan on yksiselitteisesti kirjattu tasa-arvon valtavirtaistaminen, mikä koskee myös maaseutu- ja aluepoliittista päätöksentekoa. Työ onkin laajennettava yhden teemaryhmän - ja yhden projektisihteerin - käsistä kaikkien vastuulle. Samalla on huolehdittava siitä, että asioiden parissa työskentelevillä on asiantuntemusta tasa-arvokysymyksissä. Myös kolmannen sektorin asiantuntijoiden osaamista on hyödynnettävä.


Tasa-arvotyötä ei tule jättää vain yhden sukupuolen vastuulle. Miehiä tarvitaan yhä enemmän mukaan rakentamaan yhdessä sukupuolinäkökulmaista politiikkaa. Kuten Kaisa-Leena Lintilä totesi, naisteemaryhmän työn päättyminen avaa ovia uudenlaiselle toiminnalle.


Seminaarissa julkistettiin teemaryhmän toimintaa luotaava raportti "Maaseutupolitiikkaa naisten äänellä. Naisteemaryhmän tarina 1994-2007". Julkaisua voi tilata osoitteesta maaseutupolitiikka@intermin.fi.


Lisätietoja FEM-hankkeesta: www.feminfo.net


paluu etusivulle

© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi   |   Liity jakeluun: tiedotus@mmm.fi

Toimitus: Katja Huumo, etunimi.sukunimi@mmm.fi