Skriv ut suomeksi
 

Oktober 2010

5/10 2010
*

Slutspurt för projektet TEHO

Slutet av det treåriga projektet TEHO (2008–2010) är i sikte, men takten ser inte ut att mattas av. De miljöhandböcker som skapades i samarbete mellan jordbrukaren och planeraren återlämnas i detta skede till gårdarna i samband med besök på gårdarna. I miljöhandböckerna beskrivs bland annat möjliga utvecklingsåtgärder för gårdens vattenskydd.

Vid valet av åtgärder har man eftersträvat åtgärder som passar in i gårdens normala verksamhet och som är ekonomiskt förnuftiga. Ofta är åtgärderna enkla, såsom att inrikta växttäckningen på vintern till sådana platser där den antas ha störst nytta med tanke på vattenskyddet. Även en mer varierad odling, ännu bättre dimensionerade gödselmängder enligt skiftets odlingsskick och -växter och ett effektivt utnyttjande av gödseln medför direkt ekonomisk nytta för jordbrukaren förutom nyttan för miljön.

Olika kartmaterial används som hjälp för att inrikta åtgärderna. Kartorna har fått ett positivt mottagande på gårdarna, eftersom de åskådliggör och bidrar med nya synvinklar. Det kan till exempel uppstå en sådan situation att gårdens sämsta näringsbalanser förekommer på ett brant sluttande skifte intill ett vattendrag samtidigt som skiftets fosforvärde är högt. Jordbrukaren känner till alla faktorer separat, men först när informationen sammanställs med hjälp av kartan konkretiseras situationen, först tankemässigt och senare i form av konkreta åtgärder på skiftet.

Intressanta men utmanande våtmarker

En väsentlig del av TEHO:s verksamhet är att främja anläggning av våtmarker, eftersom det inte alltid räcker till med att vidta åtgärder på åkrarna. Lämpliga platser för våtmarker har kartlagts i projektet TEHO. I samband med besök på gårdarna har man tillsammans med jordbrukarna diskuterat möjligheterna att anlägga och finansiera våtmarker. Effekten av våtmarker bygger i stor utsträckning på våtmarkernas storlek i relation till avrinningsområdet. Därför är det viktigt att i planeringen kartlägga hela systemet av fåror så noggrant som möjligt. I Lundo har till exempel lämpliga våtmarksplatser kartlagts tillsammans med jordbrukarna, projektet TEHO och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Det är emellertid besvärligt att hitta våtmarksobjekt som är lämpliga för det nuvarande stödet för icke-produktiva investeringar, eftersom avrinningsområdena är omfattande, och då bör även våtmarkerna vara mycket stora. Många markägare som är intresserade av våtmarksanläggning har blivit besvikna när det egna objektet inte har uppfyllt stödvillkoren.
 – Stödvillkoren ställer ofta till med problem och vi önskar se lättnader i villkoren. En helhet som bildas av många små våtmarker kan vara viktig för vattenskyddet inom ett avrinningsområde, säger planeraren av specialmiljöstöd Eriika Lundström från projektet TEHO och fortsätter: - Dessutom skulle det behövas ett uttryckligt kompensationssystem för anläggning av våtmarker på åkrar, eftersom värdefull åkerareal hamnar under vatten. Bristen på kompensationssystem utesluter för närvarande en del utomordentliga våtmarker.

Ytterligare information:
Airi Kulmala
Tel. +358 40 507 8143
www.ymparisto.fi/teho


Till ingånssida