Skriv ut suomeksi
 

Mars 2011

1/3 2011
*

Finns det någon gemensam landsbygdspolitik i EU efter år 2013?

Kommissionen publicerade i november ett meddelande om CAP-reformen.  När det gäller landsbygdsutveckling, dvs. pelare II, var meddelandet ytterst fåordigt. Förändringar är att vänta, men det grundläggande utgångsläget tycks vara detsamma som tidigare. De centrala målen för pelare II rör konkurrenskraft, hållbar användning av naturresurser och balanserad regionutveckling. 

Arbetet med programmet för utveckling av landsbygden går nu framåt i rask takt. Företagen och lantgårdarna vågar investera och lämnar aktivt in ansökningar om utvecklingsprojekt. Programmets alla möjligheter kan nu utnyttjas fullt ut. Programmets fokus ligger i år på dem som gör och ser landsbygdens framtid, dvs. unga vuxna och deras livskvalitet. Temaåret startas i stor stil vecka 13 med landsomfattande tillställningar.

Samtidigt skådar man naturligtvis också in i framtiden och läget efter år 2013. För Finland är CAP-reformen intressant i flera hänseenden. Stora frågor är såväl LFA-reformen, den grönare jordbrukspolitiken som miljöstödssystemets struktur. Samtidigt förhandlar man också om ett fortsatt system för nationella stöd. Europa kämpar dock med stora ekonomiska frågor. Eftersom den ekonomiska grunden är så tydligt osäker, är det inget under att man inte på en lång tid kan slå fast finansieringsramen för den kommande perioden. Har EU-länder vilja och förmåga att ge bidrag till den gemensamma potten? På vilka grunder kommer medlen att fördelas mellan medlemsländerna? Den här frågan brukar i allmänhet lösa sig just innan ridån går upp. 

 Enligt CAP-meddelandet krävs det strategiska insatser och allokering på alla nivåer. Kommissionen lovar samordna de olika politiksektorerna enligt EU 2020-strategin och dess mål som gäller innovation, smart och hållbar tillväxt. Utöver teknologiska innovationer behövs det också på landsbygden bl.a. en ny typs organisering och sociala innovationer. Behovet att harmonisera bestämmelserna för olika fonder är också känt i Bryssel, likaså det faktum att tiden för en växande byråkrati faktiskt är över.  

 Åtgärderna i det pågående programmet betraktas i huvudsak som gångbara, likaså Leaderdimensionen, även om den inte nämns i meddelandet. Vid ESF och ERUF har man också på ett fint sätt noterat de fördelar som lokal Leaderverksamhet medför, och man har planer på att delta i Leader. Det har också utlovats att programåtgärderna är mer övergripande i framtiden än i dag. Det nya programmet ska inte heller bygga på likadana styva riktlinjer utan i relation till målen ovan. Det är alltså viktigt med målen och mätning av resultat. Förhoppningsvis vill man verkligen satsa på att minska indikatorer och göra dem klarare. 

Vi har också hållit en aktiv kontakt med kommissionen och på alla sätt fört in våra tankar om bättre mönster hos dem som arbetar med att bereda den kommande perioden.  Det är glädjande att motiverade förslag blir hörda och åtgärdade. Medlemsländerna kämpar med samma utvecklingsfördröjande och -skadande problem, varför det är lätt att bygga upp en gemensam förståelse. 

Följande etapp i beredningen är förlagt till sommaren 2012. Då skapas antagligen ramen för nästa periods EU-budget och de första förslagen till EU-förordningar. Därefter inleds den egentliga beredningen i flera nationella arbetsgrupper. Alla är dock välkomna att medverka i beredningen av utvecklingsåtgärderna på adressen www.landsbygd.fi > Landsbygdsprogrammen > Kommande programperiod. Där kan man också lämna in kommentarer, idéer och tankar om den nya programperioden!
 

Sirpa Karjalainen
konsultativa tjänstemannen
Till ingånssida