Tulosta suomeksi
 

September 2009

3/4 2009
*

Handböcker råder kommunerna att välja närproducerad mat

Nästan varje finländare är i något skede den offentliga måltidsservicens kund. Många finländare i arbetsför ålder äter sin enda varma måltid på arbetsplatsen. Därför spelar bespisningen en betydande roll för folkhälsan. Överföringen av matkulturen från en generation till en annan samt matfostran är också en viktig del av den offentliga måltidsservicen.

År 2008 åt varje finländare i medeltal 153 måltider tillredda av yrkeskök, dvs. caféer, restauranger, personalrestauranger och offentliga kök. Kommunerna erbjöd 440 miljoner matportioner per år.

Volymen visar hur viktig frågan är för den finländska livsmedelsindustrin. Den är också av stor vikt för småproducenter och småförädlare.

Närproducerat med

Det är ofta svårt för småföretagen att komma med i kommunernas anbudsförfaranden. Företagen känner inte till kommunernas upphandlingsförfaranden. I kommunerna känner man å andra sidan inte till de små företagen i regionen och beslutsfattarna har inte nödvändigtvis insikt om vilken betydelse de regionala anskaffningarna har för den egna kommunen.

Handboksserien pekar på möjligheterna för småföretagare och närproducerade produkter att komma med i kommunernas anbudsförfaranden. Jord- och skogsbruksministeriet har finansierat projektet via Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp. Inom ramarna för ett projekt lett av FCG Efeko förnyades handböckerna Päättäjän opas, Ostajan opas och Yrittäjän opas som utkom 2003.

Ömsesidig information

Enligt upphandlingslagstiftningen kan närproducerad mat inte utgöra ett direkt minimikrav eller jämförelsekriterium. Närproducerad mat kan dock klara sig i konkurrensen om livsmedlens egenskaper används som kriterium vid upphandling av livsmedel. I handböckerna beskrivs olika alternativ på kvalitetskrav. Handböckerna innehåller också exempel på lyckat samarbete mellan kommun och företag.

Målgruppen för Päättäjän opas är kommunala och nationella beslutsfattare som med sina beslut ansvarar för vad, hur och var finländarna äter. I handboken betonas kommunens roll som skapare av välbefinnandet inom sin egen region, vilket den närproducerade maten påverkar och vilket kommunen i sina upphandlingsstrategier måste ta ställning till.

I Ostajan opas förklarar man den närproducerade matens betydelse för personalen och kunderna inom mathållningen samt ger tips om vilka kvalitetskrav som ställs i anbudsförfarandena. 

I Yrittäjän opas som är riktad till jordbruksföretagare, små och medelstora livsmedelsföretag samt kommuner och sakkunniga, har man kortfattat beskrivit kommunens särdrag som köpare samt de från företagets synpunkt viktigaste aspekterna som gäller samarbetet med kommunen.

Handböckerna finns på adressen: www.ruokasuomi.fi >oppaat ja ohjeet. Tryckta handböcker kan beställas från Kommunförbundets bokhandel på webben.

Närmare information: Kirsi Viljanen, landsbygdsöversinpektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52930, förnamn.efternamn@mmm.fi
 
Till ingångssida