Tulosta på svenska | på svenska
 

December 2011

1/12 2011
*

Leader i städer?

Det ser ut att Europeiska unionen har förödmjukat sig en smula. Efter överdrivna diskussioner om innovationer och centrumområden har man börjat lägga fokus på lokal utveckling eftersom tidigare metoder inte tycks ha lett till förväntad ekonomisk tillväxt. Riktningen är sund och förnuftig. 

I utkastet till författningar för olika fonder poängterar EU att verktygen för utveckling av olika regioner ska överlappa varandra på ett smidigt sätt. Åtminstone i detta skede har Leader utlovats en viss andel av medlen i Europeiska jordbruksfonden. På andra håll talar man om lokal utveckling i samma ordalag som inom Leader. 

Fond- och förvaltningssamarbete

I Finland gör den nya situationen det möjligt för Leader att bryta gränsen mellan landsbygden och staden, dvs. den för oss bekanta metoden kan också tillämpas på planområdena i stora städer. Största delen av städerna hör redan till Leader. Ett förnuftigt mål för centralförvaltningen är att man förutsätter ett smidigt samarbete mellan ministerierna. Läget blir bättre eftersom nästa år har vi Leaderkompetens såväl på jord- och skogsbruksministeriet som på arbets- och näringsministeriet. 

Å andra sidan är det inget nytt att finansieringen kommer från flera fonder. Under den första perioden fick Leader pengar ur tre strukturfonder. Inom EU:s programpolitik borde gränserna mellan ministerierna braka mycket mer än i dag för att arbetet blev enklare och byråkratin minskade. 

Tre typer av Leadergrupper

För att målet ska uppnås på lokal nivå borde man utvidga verksamhetsområdet för de Leadergrupper som är nära städer eller ta med planlagda områden.  Utöver eller vid sidan av dessa åtgärder kan man inrätta nya Leadergrupper som arbetar endast i statsområdet. På det sättet har vi möjligen 70–80 Leadergrupper nästa år, av vilka vissa arbetar enbart på landsbygden, vissa både på landsbygden och i städer och vissa bara i städer. Processen för att inrätta grupper blir snabbare på det här viset och samtidigt är det möjligt att tillvarata de nuvarande gruppernas erfarenhet och kunskap.

"Landsbygdspengarna" och "stadspengarna" blandas inte för jordbruksfondens Leadermedel reserveras i vilket fall som helst för dagens Leaderområden. Det ska tas ett separat beslut om hur EJFLU:s och ESF:n medel ska användas och avsättas. En utvidgning av Leaderdimensionen förbrukar alltså inte landsbygdsmedel, men ger ett lyft för utvecklingsarbetet i städerna som bygger på frivilligarbete och medborgaraktivitet. 

Städer förtjänar bättre utvecklingsverktyg

Inom de två närmaste åren efterlyser man såväl stadsförvaltningens som invånar- och stadsdelsföreningarnas förståelse för Leaderdimensionen. Städer är värda bättre och mångsidigare utvecklingsverktyg, men Urban* behöver vi inte. Det som behövs är en mer utvecklad metod som Leader har visat sig vara.

Redan två regeringar har poängterat vikten av förbättrade förutsättningar för medborgaraktiviteten för att förbättra resultaten när de offentliga medlen håller på att sina. I praktiken är metoderna inte många. Leader, som är kostnadseffektiv och resultatgivande, är en av dem. Varför kan vi inte tillämpa den över hela landet?

Eero Uusitalo
professor, generalsekreterare
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen

*Urban-programmen för gemenskapsinitiativ genomfördes under programperioden 1994–1999 och 2000–2007 med medel ur EU:s strukturfond


Till ingånssida