Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
17.6.2015 
 

Kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri kehittyy

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri päivitetään vuoden 2015 aikana

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri päivitetään vuoden 2015 aikana uudistetun viitearkkitehtuurimallin mukaiseksi. Se on ollut luonnosvaiheessa kesästä 2013 lähtien. Päivityksen jälkeen paikkatiedon viitearkkitehtuuri on valmis julkaistavaksi.

Painopiste tulevassa paikkatiedon viitearkkitehtuurissa on paikkatietojen hyödyntämisessä paikkatiedon tuottamisen sijaan. Tavoitteena on parantaa paikkatiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä. Ratkaisujen taustalla ovat Inspire-direktiivi ja kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri. Viitearkkitehtuuriin kirjataan myös konkreettisia etenemistapoja paikkatiedon tuottajille ja hyödyntäjille.

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri linkitetään muihin viite- ja sidosarkkitehtuureihin. Erityisesti huomioidaan kansallista palveluväylää, käyttövaltuushallintaa ja perustietovarantoja koskevat viitearkkitehtuurit. Näin parannetaan yhteentoimivuutta eri arkkitehtuurien välillä.

Hanke tehdään valtiovarainministeriön johdolla. Konsulttina toimii Juha Siltanen Gofore Oy:sta. Paikkatietoasiain neuvottelukunta toimii hankkeen ohjausryhmänä. Projektiryhmänä toimii paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö.

Paikkatietoa koskeva lainsäädäntö uudistuu

Paikkatietoa koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2015 aikana. Päivitys koskee lakia ja asetusta paikkatietoinfrastruktuurista. Lain uudistus koskee muun muassa paikkatietopalveluita ja käynnistyspalveluita koskevia vaatimuksia. Asetukseen lisätään Inspire-direktiivin liitteet I-III sellaisenaan. Liitteet sisältävät paikkatietoryhmien kuvaukset.

Päivityksen taustalla on Euroopan komissiolta tullut lisäselvityspyyntö. Pyyntö koskee Inspire-direktiivin vaatimusten huomioon ottamista kansallisessa lainsäädännössä. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa lain päivityksestä. Ministeriö kuulee tarvittaessa Inspire-sihteeristöä ja muita asiantuntijoita.

JHS-suositusluonnos yksilöivistä tunnuksista valmistui

JHS-suositusluonnos paikkatiedon yksilöivistä tunnuksista valmistui toukokuussa 2015. Siinä kuvataan yksilöivien tunnusten rakenne ja annetaan ohjeet tunnusten muodostamiseksi. Suosituksessa otetaan huomioon Inspire-direktiivin vaatimukset.

Yksilöivät tunnukset helpottavat eri tietolähteissä olevan tiedon hyödyntämistä ja yhdistelyä yli organisaatiorajojen. Ne helpottavat tiedon uudelleenkäyttöä ja mahdollistavat päällekkäisten rekisterien ja tiedonkeruun vähentämisen.

Suositusluonnos ja sen liitteet on luettavissa Paikkatietoikkunassa:
JHS-jaosto esitti 12.6.2015, että suositus hyväksytään julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnassa (JUHTA). JUHTA käsittelee suositusta syksyllä. Tämän jälkeen suositus julkaistaan JHS-järjestelmän verkkopalvelussa (www.jhs-suositukset.fi).