Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
23.10.2015 
 

Inspire-paikkatietopalveluja koskeva toimeenpano etenee

Inspire-direktiivin viimeisenä toimeenpanosääntönä valmistui vajaa vuosi sitten paikkatietopalveluja koskeva toimeenpanosääntö. Toimeenpanosäännössä määritellään, mitä Inspiren soveltamisalaan kuuluvilla paikkatietopalveluilla tarkoitetaan ja mitä vaatimuksia Inspire-direktiivi niille asettaa.

Paikkatietopalvelulla tarkoitetaan Inspire-direktiivissä yleisesti ”toimintoja, jotka voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä paikkatietoja tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla”. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien paikkatietopalvelujen on oltava aina löydettävissä, eli niistä tulee olla laadittuna metatiedot ja niiden on oltava saavutettavissa tietoverkon välityksellä.

Alla on kuvattu direktiivin mukainen paikkatietopalveluita koskeva luokittelu.

Kuva: Inspire-direktiivin mukaiset paikkatietopalvelut

Inspire-paikkatietopalvelut jaetaan verkkopalveluihin ja muihin paikkatietopalveluihin. Verkkopalveluja ovat jo aiemmin Inspire-direktiivin toimeenpanossa tutuksi tulleet haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut. Näille on olemassa omat toimeenpanosääntönsä ja tekniset ohjeensa.

Muista paikkatietopalveluista vain kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut ovat tuoreimman toimeenpanosäännön piirissä. Soveltamisalan laajuutta koskeva tulkinta on vielä viimeistelyvaiheessa MIG-ryhmässä. Todennäköisimmän tulkinnan mukaan kutsuttavissa olevat palvelut täyttävät seuraavat ehdot:
  • Palvelussa käytetään Inspire-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa paikkatietoa.
  • Palvelu on kutsuttavissa julkisen internetin kautta.
  • Palvelu on ”yleishyödyllinen” tai ”riittävän mielenkiintoinen” myös palvelua tuottavan organisaation ulkopuolella.
  • Palvelu voi olla rajapintapalvelu tai käyttöliittymäpalvelu.
Osa kutsuttavista olevista palveluista voi olla lisäksi yhteentoimivia ja edelleen yhdenmukaistettuja. Yhteentoimivat palvelut ovat palveluja, joissa käsitellään Inspire-direktiivin mukaisesti harmonisoituja paikkatietotuotteita. Yhdenmukaistetut palvelut ovat yhteentoimivia rajapintapalveluja, jotka täyttävät palvelujen laatuun liittyvät edellytykset. Yhdenmukaistettujen palvelujen tulee olla saatavilla 98 prosenttia ajasta, tukea Get Harmonised SDS Metadata -palvelupyyntöä ja palauttaa yhteentoimivia paikkatietokohteita. Direktiivi ei vaadi jäsenvaltioita toteuttamaan yhdenmukaistettuja palveluita, vaan laatuun liittyvät lisävaatimukset toteutetaan ”jos mahdollista”.

Toimeenpanosäännön mukaan kutsuttavissa oleville paikkatietopalveluille on laadittava metatiedot. Nykyisiä palvelujen metatietoja laajennetaan paikkatietopalveluja koskevassa toimeenpanosäännössä määritellyillä uusilla metatietoelementeillä. Nämä laajennokset eivät koske verkkopalveluja, eli haku-, katselu- ja latauspalveluiden metatietoihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Metatiedot on laadittava vaatimusten mukaisesti 10.12.2015 mennessä. Komission tulkinta soveltamisen laajuudesta on kuitenkin edelleen vahvistamatta. Lisäksi uusien metatietoelementtien laatiminen ei vielä ole mahdollista Paikkatietohakemistossa teknisistä syistä. Inspire-sihteeristö tiedottaa, kun asiasta tiedetään enemmän, ja tukee velvoitettuja viranomaisia Inspire-paikkatietopalveluiden tunnistamisessa ja metatietojen laatimisessa.