Ministeriön päätöksenteon avustaminen oli edelleen keskeisin asiantuntijatehtävämme. Valmistelemiamme lausuntoja, tutkimustuloksia sekä asiantuntemustamme käytettiin kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa, kantojen hoidon suunnittelussa, ympäristömuutosten taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa sekä kala-, riista- ja porotalouden yritystoiminnan tukena. Myös alatalous- ja metsästystilastoja käytettiin laajasti kansallisessa ja eurooppalaisessa päätöksenteossa.

Kalastusta ja metsästystä on pystytty mitoittamaan kala- ja riistakantojen sekä poronhoitoa porolaidunten kunnon mukaan. Lisäksi alan yritystoimintaa tuettiin uusilla tiedoilla ja menetelmillä.

Kalan laadun tutkimuskeskus luo yrityksille ja tutkimukselle edellytykset parantaa suomalaisen kalan laatua lähitulevaisuudessa. Kalanviljelyn ympäristövaikutuksia koskevat tutkimukset ovat auttaneet alentamaan ravinnekuormitusta merkittävästi. Siian ja ravun viljelyn tutkimus on edistänyt lajien kaupallisen tuotannon käynnistymistä. Rymättylän kalantutkimusaseman tutkimusrakennuksen palo oli kuitenkin vakava takaisku, joka hidastanee jonkin verran tämän tutkimuksen edistymistä. Menetetyt tutkimustilat pyritään rakentamaan uudelleen mahdollisimman nopeasti.

Vesiviljelyn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta keskeisintä oli edelleen kalakantojen ja niiden monimuotoisuuden säilyttäminen.

Valtion sektoritutkimuksella on suuria muutoksia edessään. Mekin laadimme vuosiksi 2007 - 2011 tuottavuusohjelman, joka leikkaa riista- ja kalatalouden tutkimuksen resursseja merkittävästi. Mahdollisuutemme palkata uusia tekijöitä ovat vähäiset, mikä edellyttää laitokselta joustavuutta ja uusia toimintatapoja. Työtä on koko ajan arvioitava yhteiskunnan tarpeen ja kysynnän mukaan. Kun tärkeiden ydintehtävien joukkoon nousee jatkuvasti uusia tehtäviä, joistakin aiemmista töistä on luovuttava. Tuottavuutta voidaan parantaa myös voimavaroja yhdistämällä: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käynnistettiinkin monia hankkeita synergiaetujen saavuttamiseksi. Siinä työssä myös RKTL on ollut mukana.

<< alkuun
© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos