Ylijohtajan katsaus

Ydintehtäviämme ovat kala- ja riistavarojen arviointi, seuranta ja ennustaminen. Kannanarvioinnin kehittämistä jatkettiin tehostamalla tiedon keruuta ja käsittelyä. Tiedonhallinnan uudistaminen palvelee kaikkia kannanarviointi- ja seurantatiedon käyttäjiä, ja jatkossa siitä hyötyvät myös tutkimus ja vesiviljely.

Riista- ja kalatalouden tutkimusta on suunnattu yhä selkeämmin yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on riistakentän sosioekonomisen tutkimuksen vahvistaminen. Siinä pääpaino on yhteiskunnallisesti tärkeiden riistakysymysten, kuten hirvitalouden ja metsästyksen tutkimuksessa. Kalantutkimuksessa valmistauduttiin vesipuitedirektiivin tuomiin velvoitteisiin, jotka edellyttävät jo vuodesta 2007 lähtien merkittävää lisäpanostusta laitokseltamme.

Vuonna 2006 käynnistettiin kolme laajaa tutkimusohjelmaa, joissa toimialalle merkittäviä kysymyksiä selvitetään monitieteisesti tutkimuslaitoksen omin voimin sekä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Perusteellisen suunnittelun jälkeen käynnistyivät Elintarviketalouden tutkimusohjelma, Kalakantojen istutushoidon tutkimusohjelma ja Raputalousohjelma.

Vuonna 2006 tuotimme ennätysmäärän tieteellisiä artikkeleita. Tutkimuksen laatuun on keskitytty määrätietoisesti, ja saavutetun tason säilyttäminen laitoksen talousnäkymien heiketessä on suuri haaste. Tuotimme myös runsaasti julkaisuja ja tietotuotteita, joilla on käytännönläheinen yhteys toimialamme elinkeinoihin ja harrastuksiin.  


Kuva: Taija Pöntinen

Tutkimustulosten pohjalta laaditut artikkelit, tiedotteet ja esitelmät saavuttivat laajan vastaanottajajoukon. Julkaisujemme saatavuus maksuttomasti verkkopalvelussa on parantanut tiedon leviämistä.

Laitoksemme osallistui asiantuntijana useaan EU:n, Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja muun kansainvälisen asiantuntijaorganisaation työskentelyyn muun muassa kalakantojen saaliskiintiöiden asettamiseksi.  Jatkuu >>

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos