Vuosi 2006 lyhyesti

Perustehtävä

Tuottaa tietoa eläinluonnonvarojen kestävää käyttöä, ylläpitoa ja hoitoa varten sekä edistää kala-, riista- ja porotalouden elinkeino- ja harrastustoimintaa

Visio

Tietoa kestäviin valintoihin

Strategiset päämäärät

  • tuottaa laaja-alaista, ekologisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen näkökulman yhdistävää tutkimustietoa päätöksenteon ja elinkeinojen menestymisen tueksi
  • parantaa tiedon käytäntöön vientiä ja hyödyntämistä
  • kehittää verkosto-osaamisen taitoja ja edistää alan toimijoiden verkostoitumista kotimaassa ja kansainvälisesti
  • toimia entistä aktiivisemmin asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana

Asiakkaat

Julkishallinto, elinkeinot ja ammatinharjoittajat, järjestöt ja yhteisöt, kansalaiset

Vaikuttavuus

Valmistellut asiaintuntijalausunnot
päätösten pohjaksi
128 kpl
Tieteelliset julkaisut  104 kpl
Muut julkaisut 239 kpl
Kotimaiset ja kansainväliset esitelmät, posterit, raportit   341 kpl

Rahoitus

Kokonaisrahoitus  24 milj. euroa,
Josta budjettirahoitus  18,1 milj. euroa
maksullinen toiminta 1,7 milj. euroa
yhteistyörahoitus 3,7 milj. euroa
muu rahoitus 0,5 milj. euroa

Osaaminen

henkilötyövuodet 321
tohtoreita  50
dosentteja 24
© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos