Aikaistetulla lohenkalastuksella vähäinen vaikutus lohikantaan

Lohenkalastuksen tämän hetken kuumin kiistakysymys liittyy rannikon lohirysäpyynnin aloittamisajankohtaan. RKTL seuraa aikaistetun lohenkalastuksen saaliita ja niiden koostumusta. Selvitysten mukaan lohisaalis jäi vuonna 2006 pieneksi. Lohenkalastuksen aikaistaminen vaikutti kokonaiskuolevuuteen kuitenkin vain vähän. Yksi syy tähän oli se, että lohet lähtivät viime vuonna keskimääräistä myöhemmin kutuvaellukselle.
Luonnonvaraisesti lisääntyvän lohen osuus Itämeren lohisaaliista on viime vuosina noussut huomattavasti. Samalla viljellyn lohen suhteellinen osuus ja saalismäärä on vähentynyt selvästi. Rysien lukumäärän rajoittamisella on suurin säätelyvaikutus. Korkeat pyyntikustannukset suhteessa lohesta saatuun hintaan rajoittavat lohen avomerikalastusta voimakkaasti. Lohikanta-arvion parantamiseksi kehitettiin entistä tarkempi tapa kytkeä laboratoriotutkimusten tuottamat arviot vuotuisesta M74-kuolevuudesta lohen kanta-arviointimalliin.

Lohenpoikasten laatuvaatimuksia tarkistettava 

Lohen istutuspoikasten selviytyminen luonnossa on ollut heikkoa. Istutustutkimukset osoittivatkin, että valtion sopimuskasvatuksessa tuotetut nevanlohen vaelluspoikaset eivät täyttäneet kaikkia hyvän kunnon ja vaellusvalmiuden kriteerejä. Nevanlohen vaelluspoikasten laadussa havaittiin puutteita kaikkina kolmena keväänä, jolloin tutkimus suoritettiin. Keskeisin syy ongelmiin oli istutuksen huono ajoittuminen. Lohenpoikasten vaellusvalmius ei ollut kehittynyt riittävästi istutusajankohtaan mennessä. Tutkimuksen tuloksena poikasten laatuvaatimuksia on tarkennettu.

Lisätietoa

Tuntematon tekijä alentaa lohien ja meritaimenten eloonjääntiä Itämeressä

Tutkimuksissa havaittiin, että meriveden lämpötila ja ravintovarat selittävät varsin hyvin sekä lohen että meritaimenen postsmoltti-eloonjäännin lyhytaikaisia vuotuisia vaihteluita mutta eivät kovin hyvin eloonjäännin pitkäaikaista laskevaa trendiä. Tulos viittaa siihen, että Itämeren olosuhteissa on viimeisten 10-15 vuoden kuluessa tapahtunut jokin sellainen muutos, joka on ennenkokemattomalla tavalla lisännyt lohen ja taimenen vaelluspoikasten kuolleisuutta merivaelluksen alussa.

Keski-Suomessa linjat järvitaimenen hoidolle

Järvitaimen Keski-Suomessa – elämyksestä elinkeinoksi -hankkeessa luotiin linjat maakunnalliselle järvitaimenen hoitostrategialle. Keskeisenä periaatteena on kalastuksen säätelyn kehittäminen koskissa ja järvillä villin taimenen ehdoilla. Hoidon kulmakivi on villien taimenten suojelu ja kaikkien taimenistukkaiden rasvaeväleikkaukset niiden erottamiseksi luonnonkaloista.

Useat kalastusalueet ovat korottaneet taimenen alamittaa ja asettaneet uusia verkkorajoituksia. Valtaosa verkko- ja vapakalastajista on suhtautunut hyvin myönteisesti tämänkaltaiseen kalastuksen säätelyyn.

Lisätietoa

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos