Tutkimustulokset ja
käynnistyneet hankkeet

Talous- ja yhteiskuntatutkimus tuotti tietoa yrittäjien ja päättäjien tueksi


Talous- ja yhteiskuntatutkimuksen tavoitteena on vahvistaa riista- ja kalatalouselinkeinojen palvelutuotantoa ja kannattavuutta. Lisäksi tutkimus edistää vesiviljelyn kehittymistä monipuolisemmaksi, riskejä sietäväksi ja taloudellisesti kannattavaksi elinkeinoksi.

Siian laaduntutkimus palvelee
koko tuotantoketjua

Siian kasvatus on yleistynyt nopeasti. Siikaa tuotettiin vuonna 2006 arviolta noin 800 tonnia, mikä vastaa jo merialueen saalista tai siian tuontia. Tarjonnan kasvaessa on varmistettava, että tuotanto säilyy kannattavana.

RKTL aloitti vuonna 2006 hankkeen, jossa selvitetään kalastetun ja kasvatetun siian laadun kausivaihtelua, pakastuksen vaikutusta tuotelaatuun, eri raaka-aineiden soveltuvuutta jatkojalostukseen sekä kalastetun, kasvatetun ja tuodun siian raaka-ainevirtoja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksen sekä Kansanterveyslaitoksen ympäristöterveyden osaston kanssa.

Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa laajalti siian tarjontaketjussa. Tutkimustulosten avulla voidaan muun muassa suunnitella täsmällisempiä tuotekehityshankkeita. Tuloksia voidaan hyödyntää myös arvioitaessa siian merkitystä suomalaisten terveydelle ja kehitettäessä siian terveysominaisuuksia toivottuun suuntaan.

Lisätietoa

Menestyvä porotalous – mutta miten?

RKTL käynnisti yhteistyöhankkeen MTT:n taloustutkimuksen ja Lapin yliopiston kanssa etsiäkseen uusia ratkaisumalleja porotalouden kannattavuuden kehittämiseksi.

Porotalous on markkinavoimien ja yhteiskunnallisten muutosten puristuksessa. Poron teurashinnat ovat laskeneet, tuotantokustannukset nousseet, ja matkailun vaikutus porotalouteen kasvaa. Yksinkertaisia ratkaisuja kannattavuuden parantamiseen ei ole löydetty.

Porontuottajat ovat viime vuosina lisänneet markkinointia ja lihatuotteiden jalostusta nostaakseen myyntihintoja. Kustannusten nousu on kuitenkin nakertanut tuotannon kannattavuutta.

Hankkeessa tuodaan esille porotalouden ongelmakohtia ja tuotetaan uutta tietoa ongelmien ratkaisemiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää porotilojen rakennekehitystä ja alan kannattavuutta koskevassa päätöksenteossa kuten porotalouden tukipäätöksissä ja markkinoinnissa. Tutkimus tuottaa tietoa erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kannattavuudesta ja esittää uusia painotuksia ja kehittämistoimenpiteitä alan toimijoille.

Lisätietoa

Kalan käyttö suurtalouksissa lisääntyi

Yhä useampi suurtalousannos tehdään kalasta. Kalan kulutus on noussut kymmenessä vuodessa lähes kolmanneksella. Kasvu perustuu ulkomailta tuotuun kalaan ja kalatuotteisiin, joiden käyttö on suurtalouksissa kaksinkertaistunut. Kotimaisten kalalajien kulutus on pysynyt ennallaan. Silakkaa tarjotaan muun muassa kouluissa, työpaikkaruokaloissa, sairaaloissa ja ravintoloissa entistä vähemmän. Silakan on lautasella korvannut kirjolohi.

Vuonna 2006 valmistui suurtalouksien kalankäyttöä selvittänyt tutkimus. Suurtaloudet käyttivät yhteensä noin 14 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2005. Eniten annoksia valmistettiin kirjolohesta, lohesta, seistä ja turskasta. Ulkomailta tuotua kalaa ja kalatuotteita käytettiin 7,9 miljoonaa kiloa. Puolet tästä oli pakastettua filettä tai puolivalmisteita. Kotimaista kalaa kului suurtalouksissa noin 6,1 miljoonaa kiloa, josta reilu kolmannes tuli keittiöihin tuoreena fileenä. Tutkimus toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön menekinedistämisvaroista.

Lisätietoa

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos