I Finland fälldes 38 vargar i vintras
Vintern 2006-2007 fälldes 38 vargar med stöd av myndighetstillstånd. För ett år sedan var antalet eliminerade vargar 17, dvs. i år fälldes dubbelt så många vargar jämfört med förra året.

Vargjakt kräver alltid ett tillstånd

För vargjakt behövs antingen jaktvårdsdistriktets jaktlicens eller jord- och skogsbruksministeriets dispens. 

Utgångspunkten är att vargar jagas enligt jaktvårdsdistriktens jaktlicenser. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar årligen en föreskrift om maximiantalet jaktlicenser och begränsar på detta sätt distriktens beslutanderätt. Denna vinter var det endast Kajanalands och Norra Karelens jaktvårdsdistrikt som fick bevilja licenser för vargjakt utanför renskötselområdet. Sammanlagt hade dessa distrikt 18 licenser att bevilja. Därtill fick jaktvårdsdistrikten tio licenser som de kunde bevilja för renskötselområdet. Således kunde de regionala myndigheterna vid behov bevilja 28 licenser för vargjakt.

Utöver de här licenserna kan jord- och skogsbruksministeriet efter prövning i varje enskilt fall bevilja dispens för avlivning av vargar. Vid prövningen tar ministeriet bland annat i beaktande de uppgifter som anges i dispensansökan samt det lokala jaktvårdsdistriktets och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets utlåtanden. När det gäller renskötselområdet beaktar ministeriet också Renbeteslagens förbunds utlåtande. 

När det rör sig om en lokal myndighets jaktlicens eller ministeriets dispens, ska man i båda fallen beakta EU:s habitatdirektiv. För att man ska kunna vara säker på att man uppfyller direktivets skyldigheter och för att man ska kunna beakta behoven av de människor som bor i vargens förekomstområde, följer man riktlinjerna i förvaltningsplanen för vargstammen i Finland. 

Vargar orsakat stora skador inom renskötselområdet

I synnerhet i de södra delarna av renskötselområdet har vargar vållat stora skador i flera års tid. År 2006 gick värdet av de skador som stora rovdjur orsakade, upp till 2,1 miljoner euro. I år var det tillåtet att döda 13 vargar inom renskötselområdet. I 12 fall fattades beslutet av jord- och skogsbruksministeriet. 

Licenser för jakt på vargar som besökte gårdar

Utanför renskötselområdet fälldes 25 vargar i år. Jaktvårdsdistrikten beviljade jaktlicens för elva vargar. Jord- och skogsbruksministeriets dispenser gällde i synnerhet vargar som regelbundet rörde sig på gårdarna. Ministeriet beviljade nio dispenser. 

Därutöver beviljade polisen fem tillstånd. Polisen har rätt att bestämma om eliminering av sjuka eller skadade vargar eller som medför omedelbar fara för människan.

Större vargstam trots jakt

Trots en intensivare jakt fördubblades antalet vargar i Finland under 2000-talet. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet fanns det i höstas cirka 250 vargar i Finland.


Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 09-160 522 83

<< Till ingångssidan

Under jaktsäsongen 1.10.2006 – 31.3.2007 fällda vargar


  Jvd  JSM  Polis
 Södra Savolax      2
 Kajanaland  7  8*  
 Kymmene    2  
 Lappland    2  
 Uleåborg  1  2*  2
 Norra Birkaland    1  
 Norra Karelen  4    1
 Norra Savolax    6  
 Sammanlagt  12  21  5
*Med stöd av JSM:s dispens fälldes i april 2007 en varg inom Uleåborgs jaktvårdsdistrikt och två i Kajanaland (läget 4.5.2007

Jvd: Med stöd av jaktvårdsdistriktens licenser fällda vargar

Vargar som har dött en naturlig död är inte medräknade.

Källa: Jägarnas Centralorganisation

Vilt- och fiskeriforskningen / Jägarnas centralorganisation / Forststyrelsen / Jord- och skogsbruksministeriet
Om du vill komma med på nyhetsbrevet Sarvis sändlista eller ta bort dig från listan, skickar du ett meddelande till: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer