Vargstammen stärks och breder ut sig till nya områden

Antalet vargar har mer än fördubblats i vårt land under de senast förflutna tio åren. Senaste höst fanns det uppskattningsvis drygt 250 vargar i Finland. Med stöd av jaktlicenser har det under den gångna vintern dödats 33 exemplar, men trots det förefaller det som om stammen skulle gå in i den fortplantningsperiod som nu börjar ännu starkare än tidigare.


Senaste år föddes det minst 25 kullar i vårt land. Utöver dessa kullar påträffades det dessutom i närheten av vår östgräns sju kullar, som uppenbart hade fötts på den ryska sidan av gränsen. Antalet kullar har femdubblats jämfört med situationen vid medlet av 1990-talet. Samtidigt har den bobyggande stammens utbredningsområde förstorats starkt och under innevarande decennium har det fötts kullar också i den västligaste delen av Finland.


Kullar också i landets västra delar

2002 föddes den första kullen i området mellan Pyhäjoki och Vihanti vid landets västra kust. Händelsen var den första på hundra år i sitt slag i norra Österbotten. Två år senare föddes en kull i det svenska Österbotten i Kristinestad och 2005 en tredje kull nära kusten i norra Österbotten. Under vintern året före ifjol observerades en vargflock i gränstrakterna mellan Satakunta och Egentliga Finland, vilket skvallrade om att vargarna höll på att bilda ett hemområde i sydvästra Finland. Också ifjol föddes en kull i nämnda område.

Västra Finland får sina vargar från flockarna i den östra delen av landet. Därifrån startar årligen tiotals unga vargar för att söka sig ett eget område som lämpar sig som fortplantningsrevir. Efter att ha hittat en parningspartner etableras reviret och efter förlovningsskedet börjar bobyggandet. Trots att större delen av utflyttarna hittar ett nytt revir inom en radie på 200 km från sitt födelseområde kan sträckan ibland bli över 1000 km lång, vilket innebär att de östliga flockarnas influensområde täcker hela den västliga delen av vårt land.


Flera nya revir i omgivningen kring Ule träsk

Ett färskt exempel på vargstammens starka tillväxtpotential är de trakter som i väster och söder gränsar till Ule träsk (Vaala, Kestilä, Piippola och Vuolijoki kommuner), i vilka det ännu 2005 inte påträffades en enda vargkull, men redan 2006 tre kullar. Områdena kring Ule träsk har blivit ett slags västligt tillväxtcentrum för vargstammen.

Ett annat etablerat område för vargstammen i de centrala delarna av landet finns i ett område som är beläget i den östra delen av Norra Tavastlands jaktvårdsdistrikt och den sydvästra delen av Mellersta Finlands jaktvårdsdistrikt. Där föddes två kullar både 2005 och 2006.


Flockarna i Norra Karelen mindre än tidigare

En kartläggning som utfördes i februari tillsammans med jaktvårdsdistrikten visade att de etablerade vargdistrikten i Norra Karelen var bebodda såsom tidigare. Flockarna visade sig dock vara mindre än tidigare (i genomsnitt 4,1 vargar).  I vargstammens kärnområden i Norra Karelen, Lieksa och Ilomants, påträffades inte flockar större än fyra exemplar. Bakgrunden kan vara en högre valpmortalitet än vanligt, vilket igen kan bero på den glesare älgtätheten i dessa områden. Norra Karelen är dock fortfarande vid sidan av Kajanaland ett kärnområde för vargstammen i vårt land.


Antalet kullar ökar fortfarande?

Den kartläggning av vargarna som utfördes på vårvintern tillsammans med jaktvårdsdistrikten indikerar dock att det ännu under den fortplantningsperiod som nu inleds kan födas en aning fler kullar än 2006.  Från några av flockarna (t.ex. i Kaavi och Kuhmoinen, eventuellt Vuolijoki) togs den ena av varghonorna bort vid jakt den gångna vintern. I dessa flockar kan det vara att det inte föds någon kull i år. Om de nya par som konstaterades ha uppstått på vintern kan det inte heller med säkerhet sägas om de får valpar följande vår. Vanligen får de, men det finns också fall i vårt forskningsmaterial där förlovningsskedet har fortgått ännu följande vinter. Varghonorna förökar sig vanligen varje år. Utgående från vårvinterns kartläggning är det möjligt att det föds drygt trettio vargkullar i vårt land innevarande år.  

Ytterligare information ges vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet av
specialforskare Ilpo Kojola, , tfn 020 575 1411

Läs mera:

Varginventeringen i Kajanaland lyckades bra (på finska) 
Vargkullar födda 1996-2006 i Finland (pdf)

Karta: Vargkullar födda 2006 i Finland. På kartan har också markerats vid östgränsen observerade kullar som antagligen är födda i Ryssland. Vargkullar födda 1996-2006 i Finland, se den bifogade filen.

Bild: Ilpo Kojola

<< Till ingångssidan

Vilt- och fiskeriforskningen / Jägarnas centralorganisation / Forststyrelsen / Jord- och skogsbruksministeriet
Om du vill komma med på nyhetsbrevet Sarvis sändlista eller ta bort dig från listan, skickar du ett meddelande till: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer