Sarvi - Riista-asioiden uutiskirje

toukokuu 2007
Riistaeläinkannat tarvitsevat suunnitelmallista hoitoa ja suojelua
Riistaeläinkantoja halutaan hoitaa ja suojella. Usein eri tahojen näkemykset hoidosta ja suojelusta ovat kuitenkin hyvin ristiriitaiset. Erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi maa- ja metsätalousministeriössä on laadittu tietyille riistaeläimille valtakunnalliset hoitosuunnitelmat.

Kansalaisten tarpeet ja näkemykset huomioidaan

Hoitosuunnitelmissa otetaan huomioon ekologisten seikkojen ohella myös riistaeläinkantojen aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Suunnitelmissa esitettyjen riistaeläinkantojen hoidon ja kehittämisen linjausten pohjana ovat siten ekologiset reunaehdot ja esimerkiksi elinkeinonharjoittajien, paikallisten ihmisten sekä alueellisten toimijoiden tarpeet ja näkemykset.

Suunnitelmia laadittaessa eri toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa hoitosuunnitelmaan. Mielipiteitä vaihdetaan niin kirjallisesti kuin suullisestikin muun muassa yleisötilaisuuksissa ja neuvotteluissa. Näin halutaan turvata, että kuulluiksi tulevat erityisesti ne, joiden arkeen riistaeläimet tavalla tai toisella vaikuttavat.

Perustana luotettava tutkimustieto eläimen biologiasta

Hoitosuunnitelmien perustana on luotettava tieto riistaeläimen biologiasta ja ekologisista tarpeista. Kaikkien hoitosuunnitelmien tavoitteena on säilyttää kyseisen riistaeläimen suojelu suotuisalla tasolla. Suojelun taso on suotuisa, kun laji pystyy selviytymään elinympäristössään pitkällä aikavälillä, sen luontainen levinneisyysalue ei pienene ja lajin elinympäristö säilyy riittävän laajana.

Suunnitelmilla vastataan voimassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin lajien suojelusta.

Tietoa ja yhteistyötä halutaan edelleen lisätä

Hoitosuunnitelmien keskeisenä tavoitteena on lisätä tietämystä riistaeläimistä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Käytännön tulosten saavuttaminen edellyttääkin aina, että useat eri tahot kykenevät toimimaan yhdessä ja että suunnitelmien toteuttamiseksi on käytettävissä useita eri toimenpiteitä.

Hoitosuunnitelmien toteutumista ja toimenpiteiden vaikutuksia seurataan. Keskustelu hoitosuunnitelmista on tervetullutta. Suunnitelmia päivitetään ja tarkistetaan tarvittaessa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Madeleine Nyman, maa- ja metsätalousministeriö, puh. (09) 160 52469

<< paluu etusivulle

Valmiit hoitosuunnitelmat


Suomen susikannan hoitosuunnitelma (MMM)

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma (MMM)

Suomen karhukannan hoitosuunnitelma (MMM)

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma (julkaistaan toukokuussa)

Tekeillä olevat hoitosuunnitelmat


- Suomen peltopyykannan hoitosuunnitelma

- Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelma

- Suomen ahmakannan hoitosuunnitelma

- Kansallinen riistataloudellinen kosteikkostrategia

www.rktl.fi / www.riista.fi / www.metsa.fi / www.mmm.fi

Sarvi-uutiskirjeen jakelulistalle liittyminen ja siltä poistuminen: tiedotus@mmm.fi
Lähetä palautetta