Viltstammar behöver målmedveten förvaltning och skydd
Vi vill förvalta och skydda viltstammar men vi har ofta motstridiga uppfattningar om dessa frågor. För att harmonisera de olika ståndpunkterna har det på jord- och skogsbruksministeriet utarbetats landsomfattande förvaltningsplaner för vissa vilt. 

Medborgarnas behov och åsikter beaktas

I förvaltningsplanen beaktas såväl de ekologiska omständigheterna som de ekonomiska och sociala verkningarna som viltstammarna medför. De riktlinjer för förvaltning och utveckling av viltstammar som presenteras i planerna, bygger således på ekologiska ramvillkor och till exempel på näringsidkarnas, de lokala invånarnas samt de regionala aktörernas behov och ståndpunkter.

När planerna utarbetas har de olika aktörerna möjlighet att inverka på planerna. På informationsmöten och förhandlingar utbyts åsikter såväl skriftligen som muntligen. På detta sätt vill man säkra att i synnerhet de på vilkas vardag viltet på ett eller annat sätt inverkar, får sin röst hörd.

Tillförlitligt forskningsrön om djurets biologi utgör grunden

Förvaltningsplanerna bygger på tillförlitliga forskningsresultat som rör djurets biologi och ekologiska behov. Målet för alla förvaltningsplanerna är att hålla djurets skydd på en gynnsam nivå. Skyddsnivån är gynnsam om djurarten klarar sig i sin livsmiljö på lång sikt, dess naturliga utbredningsområde inte minskar och om livsmiljön är tillräckligt stor.

Planerna syftar till att uppfylla de gällande internationella skyldigheterna om arternas skydd.

Mer kunskap och samarbete

Ett av de viktigaste målen är att öka vetskapen om vilt och intensifiera samarbetet mellan de olika aktörerna. För att man ska komma fram till praktiska lösningar förutsätter detta dock alltid att de många olika aktörerna kan samarbeta och att det finns flera olika åtgärder för att verkställa planerna.

Man kommer att följa upp förverkligandet av förvaltningsplanerna, likaså åtgärdernas konsekvenser. En dialog om förvaltningsplanerna är välkommen. Planerna ses över och uppdateras vid behov.  

Ytterligare upplysningar ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
överinspektör Madeleine Nyman, tfn 09-160 524 69

<< Till ingångssidan

Färdiga förvaltningsplaner


Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland (JSM)

Förvaltningsplanen för lodjurstammen i Finland (JSM)

Förvaltningsplanen för björnstammen i Finland (JSM)

Förvaltningsplanen för gråsälbeståndet i Östersjön (ges ut i maj)

Under arbete


Förvaltningsplanen för rapphönsstammen i Finland

Förvaltningsplanen för skogsrenstammen i Finland

Förvaltningsplanen för järvstammen i Finland

Den nationella strategin för våtmarker

Vilt- och fiskeriforskningen / Jägarnas centralorganisation / Forststyrelsen / Jord- och skogsbruksministeriet
Om du vill komma med på nyhetsbrevet Sarvis sändlista eller ta bort dig från listan, skickar du ett meddelande till: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer