Skriv ut Suomeksi
 

Av viltfåglarna hotas fyra arter av änder

december 2010
Bild: Marcus Wikman  Den fjärde bedömningen av arternas skyddsstatus i Finland blev färdig i början av december. Av viltfåglarna klassificerades årta, stjärtand, brunand och vigg som sårbara.

Av Finlands 248 fågelarter bedömdes 59 som hotade. 26 arter av samtliga är utsatta för jakt. Därav klassificerades årta, stjärtand, brunand och vigg som sårbara på grund av den starka minskningen av de häckande bestånden. Nära hotade arter är ejder, småskrake, storskrake, sädgås, dalripa, orre och tjäder.  Också deras bestånd har minskat, men inte så mycket att de skulle klassas som hotade. Två arter, kanadagås och fasan, ansågs inte passa in i kategoriseringen, eftersom de inte hör till vår ursprungliga fauna.

I den bedömning av hotbilden som gjordes för tio år sedan klassades inte en enda av de jagade arterna som hotade. Nära hotade var då sädgås, orre och tjäder samt ytterligare rapphöna, som nu klassificeras som livskraftig. Beträffande sädgåsen försvårades bedömningen av bristande information om häckande bestånd. Vad gäller orre och tjäder ville fågelarbetsgruppen hålla kvar beteckningen nära hotad, då arternas bestånd tidigare kraftigt har minskat. Tillståndet för dalripan, som för tio år sedan var livskraftig, är nu bekymmersam framförallt i de södra delarna av utbredningsområdet. 

Av de stora rovdjuren är järven akut hotad 

De stora landlevande rovdjuren anses inte längre få tillskott till sina bestånd från Sverige, Norge eller Ryssland. Av denna anledning försämrades hotklassificeringen för järv, lo och björn, trots att deras individantal har ökat. Lo och björn, som tidigare kategoriserades som nära hotade, är nu i kategorin sårbara och den tidigare starkt hotade järven hör nu till de akut hotade.

Bestånden av skogshare har i landets södra halva halverats under 1990-talet. Skogsharen bedömdes nu som nära hotad. Den främsta orsaken anses vara den kortare perioden med snötäcke. Vid barmark är de vita skogshararna starkt utsatta för rovdjur och bristen på snö kan försvåra övernattning i skydd av snön.   

Bedömningen utgår ifrån kriterier som formulerats av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Bedömningen leddess av styrgruppen för bedömning av arternas bevarandestatus (LAUHA).

Mer information på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets webbsidor

Mer information på Finlands miljöcentrals webbsidor

Kompletterande uppgifter från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet:
specialforskare Juha Tiainen, tel. 020 575 1275 (viltfågel)
specialforskare Ilpo Kojola, tel. 020 575 1411 (stora rovdjur)
specialforskare Kaarina Kauhala, tel. 020 575 1692 (skogshare)

Bild: Marcus Wikman