1/2009 Biosinfo uutiskirje

Maaliskuu 2009
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTOS
Ympäristöministeriön asetusta 20/2008, jolla toimeenpannaan tehoaineiden hyväksymisdirektiivit, on muutettu. Muutoksella 32/2009 asetuksen liitteeseen 1 lisätään seuraavat biosidiset tehoaineet:
  • puunsuoja-aineet (PT 8): klotianidiini, etofenproksi, tebukonatsoli, propikonatsoli, K-HDO, IPBC, tiabendatsoli, tiametoksaami.
  • jyrsijämyrkyt (PT 14); hiilidioksidi, difenakumi.

Asetuksella määrätään milloin näitä tehoaineita sisältävistä jo Suomen markkinoilla olevista valmisteista pitää jättää hyväksymishakemus SYKElle.

Hyväksytyt tehoaineet ja hakemuksen jättämispäivämäärät löytyvät myös SYKEn nettivivuilta.

LISÄÄ TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Helmikuussa biosidien pysyvässä komiteassa äänestettiin seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:

  • jyrsijämyrkyt (PT 14): alfakloraloosi, bromadioloni, alumiinifosfidi, klorofasinoni, kumatetralyyli,
  • puunsuoja-aineet (PT 8):  tiaklopridi, fenpropimorfi, boorihappo, boorioksidi, dinatrium tetraboraatti, dinatrium oktaboraatti tetrahydraatti
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): indoksakarbi,sulfuryylifluoridi,typpi.

Lue lisää.


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit Euroopan komission nettisivuilla. 

UUSIA ILMOITUKSIA OSANOTTAJIEN TEHTÄVIEN OTTAMISESTA

Komissio on julkaisut kaksi uutta ilmoitusta tehoaine/valmisteryhmä –yhdistelmistä, joista ei ole toimitettu tutkimusaineistoa määräajassa. Millä tahansa yrityksellä on mahdollisuus ottaa osanottajan tehtävät itselleen ja sitoutua toimittamaan täydellinen tutkimusaineisto.
Komission ilmoitukset 


Mikäli uusi osanottaja löytyy, komissio tekee päätöksen, jolla määrätään uusi aikataulu tutkimusaineiston toimittamiselle.
Komission päätökset uusista aikatauluista


Mikäli uutta osanottajaa ei löydy tai toimitettu aineisto hylätään puutteellisena, komissio päättää tehoaine/valmisteryhmä - yhdistelmän kieltämisestä (ns. non-inclusion) ja markkinoilta poistamisesta. Päätöksen voimaantulon jälkeen yrityksillä on 12 kuukautta aikaa poistaa kyseistä tehoainetta sisältävät valmisteet markkinoilta.

Komissio ylläpitää yhdistelmälistaa  kielletyksi tulevista tehoaineista.Siinä on lueteltu valmisteryhmittäin tehoaineet, jotka on poistettava markkinoilta ja myös päivämäärä, johon mennessä se on tehtävä.

BIOSIDIVALMISTEIDEN HYVÄKSYMISEN HAKEMINEN – EU:N BIOSIDIREKISTERI

Yritysten, jota aikovat hakea hyväksymistä biosidivalmisteille, on hyvä aloittaa tutustuminen EU:n komission ylläpitämään biosidirekisteriin (Register For Biocidal Products, R4BP). Valmisteita koskevien hakulomakkeiden ensimmäinen osa pitää tehdä rekisteriin ja tulostaa sieltä muun hakemusaineiston liitteeksi.

Rekisteri on käytettävissä komission nettisivuilla. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä käyttäjät luovat itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanat.
Register for Biocidal Products (R4BP)

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeet valmisteiden hyväksymismenettelyistä tulevat SYKE:n ja Valviran sivuille tämän kevään aikana.

MYYNTIMÄÄRÄKYSELY 2008 - VASTAUKSET 31.3.2009 MENNESSÄ

Nykyisten kansallisten menettelyjen mukaan hyväksytyistä puunsuoja- ja limantorjuntakemikaaleista, antifouling-valmisteista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteismyrkyistä ja -karkotteista kerätään vuosittain tiedot myyntimääristä.

Tiedot kerätään sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Määrätiedot vuodelta 2008 on toimitettava 31.3.2009 mennessä.

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (puunsuoja- ja limantorjuntakemikaalit)

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (jyrsijämyrkyt, hyönteismyrkyt ja -karkotteet)

Huom ! Antifouling-valmisteiden osalta sähköinen lomake ei vielä ole käytössä. SYKE ilmoittaa rekisteröinninhaltijoille, kun lomake on valmis. Myyntimäärätietojen toimittamiselle on aikaa 15.6.2009 saakka.

Myyntimääräkyselyyn liittyvissä asioissa voi ottaa tarvittaessa yhteyttä: Tuula.Landen-Leino "at" ymparisto.fi .

BIOSIDIDIREKTIIVIN MUKAISEN SIIRTYMÄAJAN JATKAMINEN

Vanhojen tehoaineiden arviointiohjelmassa, jossa arvioidaan kaikki EU:n alueella notifoidut tehoaineet valmisteryhmittäin, varsinainen arviointityö päästiin aloittamaan vasta 2004 aineiden notifiointivaiheen jälkeen. Notifiointeja tehtiin 468 aineesta ja vasta 13 on liitetty direktiivin liitteeseen I/IA. Keskimäärin aineen arvioinnin aloittamisesta menee 3-4 vuotta ennen kuin päätös tehdään. Koska kaikkien aineiden arviointia ei ehditä tehdä alkuperäisen siirtymäajan kuluessa eli vuoteen 2010 mennessä, on siirtymäaikaa välttämätöntä jatkaa.Valmisteilla olevan direktiivin muutosehdotuksen mukaan siirtymäaikaa jatkettaisiin neljällä vuodella eli 14.5.2014 saakka. Vastaavasti pidennettäisiin tutkimusten tietosuoja-aikaa. Mikäli joidenkin tehoaineiden käsittely vielä on kesken 2014, voi komissio antaa näiden aineiden käsittelylle kahden vuoden jatkoajan. Tämä biosididirektiivin muutos, ns. minirevisio, julkaistaan EY:n virallisessa lehdessä vuoden 2009 aikana.


Komission ehdotusta biosididirektiivin kokonaisuudistukseksi odotetaan maaliskuun aikana.

EUROBIOCIDES

Suomi osallistui EU:n EUROBIOCIDES-valvontaprojektiin jossa kemikaalitarkastajat tarkastivat oman kuntansa biosidien valmistajien ja maahantuojien varastoja.

Seitsemässä kunnassa tarkastettiin yhteensä 19 yritystä ja lähes 90 valmistetta. Tarkastuksissa tavattiin vain yksi valmiste, jonka markkinointi on biosidisäädösten mukaan kielletty. Useissa valmisteissa oli aineita, jotka on identifioitu biosiditehoaineiksi, mutta joiden käyttötarkoitus valmisteissa on epäselvä. Huolestuttavaa oli, että lähes kaikkien valmisteiden luokituksessa, merkinnöissä ja/tai käyttöturvallisuustiedotteissa oli puutteita

Koko EUROBIOCIDES-hankkeen loppuraportin kokoavat Tanskan valvonnasta vastaavat viranomaiset.

ORGANISAATIOMUUTOS

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) yhdistyivät 1.1.2009. Silloin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle syntyi uusi keskusvirasto nimeltään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira.


Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet.
Yhteystiedot

UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

Kansalliset säädökset
Ympäristöministeriön asetus 32/2009

LISÄTIETOJA

SYKE

Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Valvira
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" valvira.fi