Tulosta
  22.3.2011
*

Työ vesien hyvän tilan saavuttamiseksi etenee


Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen saatiin uusi työkalu, kun valtioneuvosto hyväksyi 17.2.2011 valtakunnallisen vesienhoidon toteutusohjelman vuosille 2010–2015.

Ohjelma tarkentaa vesienhoitosuunnitelmia esittämällä valtakunnallisella tasolla edistettäville toimenpiteille vastuutahot ja aikataulut. Vesienhoidon alueellista toteutusta tarkennetaan edelleen tämän vuoden kuluessa.

Vesienhoitosuunnitelmissa määriteltiin toimenpiteet

Nyt vahvistettu vesienhoidon toteutusohjelma pohjautuu vuonna 2009 hyväksyttyihin vesienhoitosuunnitelmiin. Vesienhoitosuunnitelmien mukaan vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää työtä kaikilla toimialoilla. Vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden avulla pohjavedet saadaan hyvään tilaan ja pintavesien tila paranee selvästi jo vuoteen 2015 mennessä. Kaikki pintavedet on tarkoitus saada hyvään tilaan viimeistään vuonna 2027.

Toteutusohjelmassa esitellään aikataulu ja vastuutahot

Vesienhoitosuunnitelmissa ei vielä esitetty ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ehdotettujen toimenpiteiden toteuttajia ja aikataulua. Toteutusohjelma tarkentaa valtakunnallisella tasolla edistettävien toimenpiteiden, vastuu- ja yhteistyötahot, aikataulut sekä julkisen rahoituksen tarpeen.

Vesienhoidon toteutusta tarkennetaan syyskuun 2011 loppuun mennessä, kun alueellisesti tehtävien toimenpiteiden toteutuksen aikataulusta, vastuista, rahoituksesta ja seurannan järjestämisestä sovitaan toteutusohjelman pohjalta ELY-keskusten koolle kutsumissa vesienhoidon yhteistyöryhmissä.

Toteutusohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä

Ympäristöministeriön asettama hankeryhmä on valmistellut vesienhoidon toteutusohjelman laajapohjaisena yhteistyönä eri ministeriöiden, ELY-keskusten, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien ja vesienhoidon yhteistyöryhmien kanssa. Valtioneuvoston päätös antaa hyvät edellytykset aloittaa vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano ja kauden 2016–2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelu.

Lisätietoa

Paluu etusivulle