Tulosta
  14.12.2012

Oulujoen vesi parantaa Pyykösjärven tilaa

 

Tuulen nopeuden mittausta Pyykösjärvellä.
Kuva: Kati Martinmäki.

Oulussa tiiviin asutuksen keskellä sijaitsevassa Pyykösjärvessä on pitkään esiintynyt leväkukintoja kesällä ja happikatoa talvella. Järveä kunnostettiin hapettamalla, mutta sen tila ei kuitenkaan parantunut. Vuodesta 2010 lähtien Pyykösjärveen on talvisin pumpattu vähäravinteista ja happirikasta lisävettä Oulujoesta. Lisäveden vaikutuksia on tutkittu EAKR-hankkeessa vuosina 2009–2012. Tutkimusten mukaan Pyykösjärven vedenlaatu on parantunut lisäveden johdosta.

Happitilanne parani ja fosforipitoisuudet pienenivät

Keväällä lisäveden pumppauksen päättyessä Pyykösjärven vedestä lähes puolet on Oulujoesta johdettua vettä. Tehtyjen vedenlaatuseurantojen perusteella veden happipitoisuudet pysyivät Pyykösjärvessä koko talven riittävän suurina. Mallinnus on osoittanut, että lisävedet sekoittuvat tehokkaasti kaikkialle järvessä. Lisävesien johtaminen pitää järven happitilanteen parempana kuin hapetus. Parantuneen happitilanteen takia järven sisäinen kuormitus tulee todennäköisesti vähentymään.

Pyykösjärven fosforipitoisuudet ovat olleet selvästi alhaisempia kuin ennen lisävesien johtamista, koska lisävedet ovat laimentaneet järviveden pitoisuuksia. Typpipitoisuudet ovat kuitenkin vaihdelleet voimakkaasti. Ravinnepitoisuuksiin on lisävesien ohella todennäköisesti vaikuttanut myös järven happamoituminen ennen lisävesien johtamisen aloittamista kesällä 2010, jolloin järven veden pH laski noin neljään. Happamuuden syytä ei voitu hankkeen aikana selvittää eikä myöskään sen merkitystä ravinnepitoisuuksiin pystytty arvioimaan.

Hankkeen tuloksia esiteltiin joulukuussa pidetyssä seminaarissa Oulussa. Tulokset julkaistaan raporttina Suomen ympäristökeskuksen julkaisusarjassa. Hanke toteutettiin SYKEn ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja sitä rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmasta.

Teksti ja lisätietoja:

Tutkija Kati Martinmäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Yliopettaja Jyrki Röpelinen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@oamk.fi

Paluu etusivulle