Tulosta
  22.3.2012

Vesilainsäädäntö ja hallinto uudistuvat Azerbaidžanissa ja Georgiassa

 

Kuva: Karri Eloheimo.

Azerbaidžanissa ja Georgiassa on käynnissä UNECE:n koordinoimat vesistrategian ja vesilainsäädännön uudistamishankkeet, jotka päättyvät 2012. SYKE tukee hankkeita arvioimalla kehittämistavoitteita ja niiden toteutettavuutta.

EU:n vesiensuojeludirektiivit kansalliseen lainsäädäntöön?

Molemmissa maissa on ehdotettu EU:n vesiensuojeludirektiivien sisällyttämistä suurelta osin sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön. Selvityksissä ei kuitenkaan ole otettu riittävästi huomioon toisaalta kansallisia tarpeita ja toisaalta ko. maiden taloudellisia ja hallinnollisia mahdollisuuksia. EU:n jäsenvaltioissakin on melkoisia vaikeuksia direktiivien toimeenpanossa.

Uudistamisessa edettävä pienin, realistisin askelin

Kun vesien tilaa halutaan parantaa ja vesivarojen kestävää käyttöä edistää, normien ja lupavaatimusten asettamisessa on edettävä pienin askelin, koska kohtuuttomat ehdot johtaisivat lupaehtojen rikkomiseen ja lainkuuliaisuuden höltymiseen. Myös vesivarojen käyttöoikeuksien ja omistuksen sekä vesimaksujen sääntelyyn on kiinnitettävä huomiota.

Sekä Azerbaidžanissa että Georgiassa keskeisiä tavoitteita ovat:

  • Juomaveden hyvän laadun ja vesivarojen kestävän käytön turvaaminen
  • Jätevesien puhdistuksen parantaminen ja viemäri-investointien lisääminen
  • Käytännöllisen ja säännöllisen yhteydenpidon aloittaminen rajavesikysymyksissä
  • Vesivarojen käytön ja vesiensuojelun tavoitteiden yhteensovittaminen rakennetuissa vesistöissä
  • Vesivaroja säästävän teknologian ja hinnoittelun edistäminen
  • Hallinnon ja toiminnanharjoittajien osaamisen syventäminen vesi- ja ympäristöasioissa
  • Vesilainsäädännön kehittäminen huomioiden erityisesti oikeus veteen
  • Seurannan ja siihen soveltuvien tietojärjestelmien kehittäminen pinta- ja pohjavesien osalta
  • Sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin

Rajavesien hoidossa lisättävä sopimuksia ja seurantaa

Kaikissa Kaukasuksen maissa on paljon tehtävää valtioiden rajat ylittävien vesistöjen hoidossa. Tarvitaan sopimuksia vesivarojen hallinnasta, vesistöjen kuormituksen vähentämisestä ja seurannan järjestelemisestä. Parhaimmillaan rajavesisopimukset edistävät muutakin yhteistyötä ja ymmärrystä maiden välillä. Asiantuntijatasolla yhteistyötä voidaan parhaiten edistää sopimalla yhteisistä seurantaohjelmista ja vuosittaisista tapaamisista.

Haasteita vesihuollossa ja kastelujärjestelmissä

Azerbaidžanissa ja Georgiassa vesivarat ovat hyvin epätasaisesti jakautuneet ja kastelun tarve on suuri. Kastelujärjestelmät ja vesihuoltoverkostot sekä muu vesi-infrastruktuuri on vanhentunutta. Suurella osalla väestöstä ei ole saatavissa terveellistä juomavettä. Myös yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien käsittely on tehotonta.

Taustalla EECCA-maiden vesiohjelma

Vesilainsäädännön ja hallinnon kehittämishankkeet liittyvät ulkoministeriön rahoittaman Suomen Keski-Aasian, Etelä-Kaukasuksen ja Itä Euroopan maiden (ns. EECCA -maiden) vesiohjelmaan. Vesi- ja ympäristölainsäädännön kehittämisessä työvälineenä on käytetty "National Policy Dialog -prosesseja".

Kirjoittaja:

Yksikönpäällikkö Markku Maunula, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Paluu etusivulle