Tulosta
  15.6.2011
*

ELY-keskusten ehdotukset tulvariskialueista kuultavina 30.6. asti

 
 Vöyrinkijoen tulvintaa vuonna 2004. Kuva: Unto Tapio/YHA Kuvapankki.
Ehdotuksissa 21 merkittävää tulvariskialuetta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi ovat kuultavina
1.6.–30.6.2011, jolloin alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista.

Riskit on arvioitu merkittäviksi 21 alueella, joista 18 sijaitsee vesistöjen varrella sisämaassa ja kolme rannikolla. ELY-keskusten tekemä arviointi käsittää vesistöjen ja meren tulvimisesta aiheutuvat riskit. SYKE on avustanut arviointien tekemisessä. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää alueet ehdotusten perusteella.

Vesistöjen tulvariskien lisäksi kunnat arvioivat tänä vuonna hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Kartoitus ensimmäistä kertaa yhtenäisin perustein

Tulvariskien kartoitus tehtiin ensimmäisen kerran yhtenäisin perustein koko maassa. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otettiin huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Vahinkojen arvioinnissa otettiin huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö.

Riskialueille tulvakartat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat

Merkittäville tulvariskialueille tehdään tulvakartat, joista selviää, minne tulva voi levitä ja millaista vahinkoa se voi aiheuttaa. Alueille tehdään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Tulvariskien alustava arviointi ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi on tehty vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilain mukaisesti.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Mikko Huokuna, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tulvariskitietoa verkossa

Vesikirjeen uutinen hulevesitulvista


Paluu etusivulle