Tulosta Englanniksi
 

1/2011 BIOSINFO -uutiskirje

Kesäkuu 2011

UUSI ORGANISAATIOMME

1.1.2011 aloitti toimintansa uusi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kemikaaliasiat kuuluvat Tukesin kemikaalituotevalvontayksikköön. Tukes on myös biosidien toimivaltainen viranomainen.

Tietoa Tukesista

Tukesin yhteystiedot ja sijainti

Biosidiryhmässä, joka sijaitsee Tukesin Helsingin toimipisteessä, työskentelee noin15 henkilöä. Ryhmä vastaa tehoaineiden ja valmisteiden arvioinnista, biosidivalmisteiden hyväksymisestä, hakijoiden neuvonnasta ja tiedotuksesta, biosidien valvonnasta, myyntimäärien keräämisestä, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä avustaa ympäristöministeriötä kansallisen ja EU-biosidilainsäädännön valmistelussa.
Kemikaalituotevalvontayksikön johtaja on Esa Nikunen ja biosidiryhmän ryhmäpäällikkö on Paula Haapasola.

Tukesin biosidisivut ovat osoitteissa:
www.tukes.fi/biosidit (suomeksi)
www.tukes.fi/biocider (ruotsiksi)
www.tukes.fi/biocides (englanniksi)

MYYNTIMÄÄRÄKYSELY 2010 - VASTAUKSET 31.3.2011 MENNESSÄ

Nykyisten kansallisten menettelyjen mukaan hyväksytyistä puunsuoja- ja limantorjuntakemikaaleista, antifouling-valmisteista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteismyrkyistä ja -karkotteista kerätään vuosittain tiedot myyntimääristä.

Tiedot kerätään sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Määrätiedot vuodelta 2010 piti toimittaa 31.3.2011 mennessä. Mikäli tämä on unohtunut, tiedot voi vielä käydä täyttämässä.

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (puunsuoja- ja limantorjuntakemikaalit)

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (jyrsijämyrkyt, hyönteismyrkyt ja -karkotteet)

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (kiinnittymisenestovalmisteet)

UUSIA KANSALLISIA SÄÄDÖKSIÄ

Organisaatiomuutoksen seurauksena on muutettu mm. kemikaalilakia, biosidiasetusta ja maksusäädöksiä. Kemikaalilain muutoksella (1262/2010) ja biosidiasetuksen muutoksella (73/2011) säädetään biosidien toimivaltaisesta viranomaisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus (1302/2010) Tukesin maksullista suoritteista säätää uusista maksuista. Maksuasetuksella otetaan biosideille käyttöön kaksiportainen järjestelmä, kustakin suoritteesta peritään aina perusmaksu, joka vastaa ko. suoritteeseen vaadittavaa vähimmäistyömäärää. Mikäli tämä työaika ei riitä, peritään ylimenevästä työajasta tuntihinta. Maksuille on määrätty myös enimmäismäärä. Muutoksella on pyritty suurempaan joustavuuteen ja parempaan kustannusvastaavuuteen.


Biosidien maksutaulukko

Biosidisten torjunta-aineiden, antifoulingvalmisteiden ja suojauskemikaalien maksutaulukko

YM:n asetusta 20/2008 on muutettu. Uudella asetuksella 347/2011 toimeenpannaan yhdeksän eri tehoaineen hyväksymisdirektiivit.

LISÄÄ TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
• puunsuoja-aineet (PT 8): DCOIT
• hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): abamektiini, imidaklopridi, fiproniili, lambda-syhalotrrini, deltametriini, Bacillus thuringiensis subsp. israelensis 

Lue lisää


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan Euroopan komission nettisivuilla muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

UUSI PÄÄTÖS TEHOAINEIDEN KIELTÄMISESTÄ

Mikäli tehoaine/valmisteryhmä -yhdistelmästä ei ole toimitettu riittävää tutkimusaineistoa määräajassa eikä uutta osanottajaa ole löytynyt, komissio päättää tehoaine/valmisteryhmä - yhdistelmän kieltämisestä (ns. non-inclusion) ja markkinoilta poistamisesta.

Uusin päätös on annettu 8.11.2010.

Komissio ylläpitää yhdistelmälistaa kielletyksi tulevista tehoaineista. Siinä on lueteltu valmisteryhmittäin tehoaineet, jotka on poistettava markkinoilta ja myös päivämäärä, johon mennessä se on tehtävä.

Komission lista non-inclusion päätöksistä

BIOSIDIVALMISTEET - KANSALLISISTA MENETTELYISTÄ EU-AIKAAN

Biosididirektiivin siirtymäajan loppuessa väistyvien kansallisten menettelyjen mukaisesti hyväksytyt valmisteet siirtyvät biosididirektiivin mukaisiin menettelyihin.
  • mikäli markkinoille vielä halutaan uusia valmisteita vanhojen kansallisten menettelyjen mukaisesti hyväksymistä tulee hakea vähintään vuosi ennen valmisteen sisältämän tehoaineen direktiivin liitteeseen I tai IA liittämispäivää. Päivämäärä ilmoitetaan ympäristöministeriön asetuksessa 20/2008 tai sen muutoksissa. Tukesin Ajankohtaista biosideista -verkkosivulla päivämäärät on koottu valmisteryhmäkohtaisesti
  • liittämispäivään asti voi tehdä pieniä muutoksia valmisteelle (esim. kauppanimen muutos)
  • liittämispäivän jälkeen voi tehdä vain teknisiä muutoksia (esim. yrityksen nimen muutos), mutta kauppanimen ja koostumuksen on pysyttävä samana. Myös luokitus- ja merkintämuutoksia voi tehdä.
  • valmisteet, joille on annettu hyväksymispäätös, katsotaan olevan Suomen markkinoilla. Mikäli niille haetaan hyväksymistä biosidivalmisteena määräaikaan mennessä, ne saavat olla markkinoilla siihen saakka kun ko. hakemuksesta on tehty päätös.
  • mikäli Suomen markkinoilla olevalle valmisteelle ei haeta hyväksymistä määräaikaan mennessä, on valmisteen luovuttaminen markkinoille valmistajan tai maahantuojan varastoista lopetettava 6 kk kuluessa hakemisen määräpäivästä. Jälleenmyynti ja käyttö on sallittua 18 kk ajan hakemisen määräpäivästä. Samat määräajat pätevät, jos hakemus hylätään puutteellisena.


Ajantasaiset hakuoppaat ja lomakkeet pyritään saamaan nettisivuillemme mahdollisimman pian.

MITEN HAET HYVÄKSYMISTÄ BIOSIDIVALMISTEILLE - jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt, karkotteet sekä houkutteet

Tukes järjestää 19.10.2011 koulutustilaisuuden yrityksille, jotka markkinoivat tai aikovat markkinoida Suomessa jyrsijämyrkkyjä (valmisteryhmä PT 14), hyönteis- tai punkkimyrkkyjä (PT 18), karkotteita tai houkutteita (PT 19). Tarkempaa tietoa seuraavassa BIOSINFOssa.

BIOSIDIASETUSEHDOTUKSEN KÄSITTELY

Jäsenmaat ovat muodostaneet yhteisen kannan biosidiasetusehdotuksesta (Biocidal Product Regulation, BPR). Syksyllä käynnistyy ns. toinen lukeminen eli jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission väliset neuvottelut. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta.


Asiaa uudistuksesta EU:n komission nettisivuilla

UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

LINKIT

LISÄTIETOJA

Paula Haapasola
Eeva Nurmi

sähköposti biosinfo "at" tukes.fi