Tulosta In English
 

1/2012 BIOSINFO -uutiskirje

Helmikuu 2012

UUSIA TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • yksityisten ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet (PT 2): suolahappo
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): margosauute
  • karkotteet ja houkutteet (PT 19): metyylinonyyliketoni

Lue lisää


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan Euroopan komission nettisivuilla muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

HYVÄKSYMÄTTÄ JÄÄNEET TEHOAINEET

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymättä jättämisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): diklorvos, naled (vedettävä pois biosidikäytöstä 1.11.2012 mennessä)

Lisätietoa hyväksymättä jääneistä tehoaineista löytyy Euroopan komission nettisivulta.

UUSI EU:N BIOSIDIASETUS

Euroopan Parlamentti on 19.1.2012 hyväksynyt uuden biosidiasetuksen. Asetus korvaa nykyisen biosididirektiivin 98/8/EU ja sitä aletaan soveltaa kaikissa jäsenmaissa 1.9.2013.

Heti soveltamisen alettua on mahdollista hakea biosidivalmisteille joko normaalia kansallista lupaa kansallisilta viranomaisilta tai koko EU:n alueella voimassa olevaa Unionin lupaa ECHA:sta, jonna perustetaan biosidivalmistekomitea.  Unionin lupaa voi kuitenkin aluksi hakea vain valmisteryhmille 1, 3, 4, 5, 8, 18 ja 19. Menettelyä laajennetaan asteittain siten, että 1.1.2020 alkaen Unionin lupaa voi hakea kaikille valmisteryhmille lukuun ottamatta valmisteryhmiä 14, 15, 17, 20 ja 21. Kansallisten lupien vastavuoroisen tunnustamisen periaate sisältyy myös uuteen asetukseen.

Asetuksen mukaan EU:n alueella markkinoitavien (myös EU:n ulkopuolelta tuotavien) esineiden käsittelyssä saa käyttää vain hyväksyttyjä biosidisia tehoaineita, ja myös tällaiset käsitellyt esineet tulee merkitä. Merkintätapa riippuu mm. siitä missä tarkoituksessa biosidia on käytetty ja onko sitä esineessä jäljellä.

Voimassa olevan direktiivin mukaista tehoaineiden arviointiohjelmaa jatketaan vuoteen 2014 asti, minkä jälkeen sitä voidaan edelleen jatkaa. Arviointiohjelman koordinointi siirtyy vaiheittain JRC:ltä ECHA:lle.

Nykyisten biosidisäädösten nojalla vireille tulleet asiat käsitellään siirtymäaikana vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Biosinfossa tullaan tiedottamaan Tukesin toiminnanharjoittajille järjestämästä uuteen asetukseen liittyvästä koulutuksesta.

Lisätietoa:

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin lausunto

Komission Ympäristöpääosaston sivut

UUSIA BIOSIDIOHJEITA KOMMENTOITAVAKSI

Biosidien toimivaltaisten viranomaisten kokouksessa on hyväksytty ohje biosidivalmisteiden hyväksymisen hakemisesta sekä uusia riskinarviointiohjeita.  Ohjeita on mahdollista vielä kommentoida ennen lopullista hyväksymistä.  Ohjeet on julkaistu Euroopan komission nettisivuilla.

CLP-LUOKITUKSEN KÄYTTÖ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEESSA

Käyttöturvallisuustiedotteesta määrätään REACH-asetuksen (EY 1907/2006) 31 artiklassa sekä REACH-asetuksen muutoksessa (453/2010/ EU).

Käyttöturvallisuustiedotteen tulee vastata luokituksen ja merkintöjen osalta valmisteen hyväksymispäätöksessä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Aina tiedotetta muutettaessa uusin versio on toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.

Valmiste tulee luokitella EU:n uuden luokitus- ja merkintäasetuksen (1272/2008/EY) eli ns. CLP-asetuksen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) mukaisesti viimeistään 1.6.2015. Siihen saakka valmisteen voi edelleen luokitella, pakata ja merkitä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 807/2001 mukaisesti. Uutta CLP-järjestelmää voi kuitenkin alkaa noudattaa heti. Mikäli näin menetellään, käyttöturvallisuustiedotteessa on ilmoitettava molemmat luokitukset 1.6.2015 asti, mutta kemikaalin pakkaukseen varoitusetiketin merkinnät tehdään ainoastaan CLP-asetuksen mukaisesti.

Valmisteen sisältämille aineille on käyttöturvallisuustiedotteessa esitettävä CLP:n mukainen luokitus 1.10.2010 alkaen ja lisäksi STM:n asetuksen 807/2001 mukainen väistyvä luokitus 1.6.2015 saakka.

Ennen kuin hyväksymisen haltija alkaa käyttää CLP:n mukaista luokitusta valmisteelle, luokitusehdotus tulee lähettää vahvistettavaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Lisätietoa käyttöturvallisuustiedotteesta REACH-neuvontapalvelun nettisivuilta.

BIOSIDIEN MÄÄRÄTIETOKYSELY 2011 - VASTAUKSET 31.3.2012 MENNESSÄ

Nykyisten kansallisten menettelyjen mukaan hyväksytyistä puunsuoja- ja limantorjuntakemikaaleista, antifouling-valmisteista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteismyrkyistä ja -karkotteista kerätään vuosittain tiedot myyntimääristä.

Tiedot kerätään sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Määrätiedot vuodelta 2011 pitää toimittaa 31.3.2012 mennessä.

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (puunsuoja- ja limantorjuntakemikaalit)

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (jyrsijämyrkyt, hyönteismyrkyt ja -karkotteet)

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (kiinnittymisenestovalmisteet)

ENNAKKOTIETOA KASELIN KOULUTUSPÄIVÄSTÄ

Kasvinsuojeluseuran asunto- ja elintarvikehygienian jaosto KASELI järjestää luento- ja koulutuspäivän 18.4.2012 Maanpuolustuskorkeakoulun luentosalissa Tuusulassa, osoitteessa Rantatie 66.

Ilmoittautuminen sähköpostitse KASELIN sihteerille: Heli Lehtoniemi, sähköposti: etunimi.sukunimi "at" mil.fi

LINKIT

LISÄTIETOJA

Paula Haapasola
Anna-Maija Hämäläinen

sähköposti: biosinfo "at" tukes.fi