Tilan eläinmäärä ja tuotannon jatkuvuus vaikuttavat moniin tukiin

Kotieläintuotannon harjoittamista koskevat päätökset voivat vaikuttaa tilan saamiin tukiin useita vuosia eteenpäin. Tämän vuoksi viljelijän tulisi ennen kotieläintuotannon lopettamista tai tuotantotauon pitämistä aina selvittää se, mitä vaikutuksia tehtävällä ratkaisulla on eri tukijärjestelmissä.

Tilan eläinmäärä ja tuotannon jatkuvuus vaikuttavat monissa tuissa tilan tuotantosuuntaan (kotieläintila/kasvinviljelytila) ja sitä myötä myös maksettavan tuen suuruuteen. Seuraavassa tarkastellaan eräitä keskeisimpiä tukimuotoja, joissa tilan kotieläinten määrällä tai tuotannon jatkuvuudella on merkitystä.

EU:n suorat tuet

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä pääosa EU:n suorista tuista irrotettiin tuotannosta, jolloin niiden saaminen ei edellytä tuotantoa. Osa tuista jäi kuitenkin vielä tuotantosidonnaisiksi, jolloin ne maksetaan todellisen tuotantomäärän perusteella. Tuotantosidonnaisena maksetaan sonni- ja härkäpalkkio, uuhipalkkio ja nautojen tuotantopalkkiot (emolehmille sekä teurashiehoille ja -sonneille).

Maatalouden ympäristötuki

Maatalouden ympäristötuen mukaisella kotieläintilalla on oltava tuotantoeläimiä vähintään 0,4 eläinyksikköä ympäristötukikelpoista peltohehtaaria kohti tai vähintään 25 eläinyksikköä. Toisen ehdoista on täytyttävä koko sitoumuskauden ajan.

 
Jos kotieläimistä luovutaan tai eläinmäärä laskee alle asetettujen rajojen, tilalle maksetaan perustoimenpiteiden tuki kasvinviljelytilan mukaisena seuraavasta ympäristötuen maksatuksesta.  Tilapäinen eläinmäärän väheneminen on kuitenkin mahdollista. Tällaisena pidetään tilanteita, jotka johtuvat tietyn tuotantosuunnan edellyttämästä tuotantotauosta, kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta tai laajentamisesta, tuotantosuunnan muuttamisesta tai ylivoimaisesta esteestä. Tuotannon kannattamattomuus ei ole hyväksyttävä syy tilapäiseen eläinmäärän vähenemiseen.


Muutos kasvinviljelytilan ja kotieläintilan välillä voidaan tehdä vain kerran sitoumusaikana.

 
Tilatyypin muuttuminen saattaa vaikuttaa myös lisätoimenpiteen toteuttamiseen.

Ympäristötuen eläinyksikkökertoimet ovat osittain erilaiset kuin LFA-lisäosassa ja kansallisissa tuissa.

Luonnonhaittakorvauksen (LFA) kansallinen lisäosa

Jos tila on LFA:n kansallisessa lisäosassa kotieläintilana vähintään 10 eläinyksikköä ja 0,2 eläinyksikköä/LFA:ssa tukikelpoinen hehtaari -ehdon perusteella, tämän eläinehdon on täytyttävä koko sitoumuskauden ajan. Poikkeuksena ovat lyhytaikaiset tuotantotauot, joita tietyt tuotantomuodot edellyttävät tai kyse on kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta, laajentamisesta tai tuotantosuunnan muutoksesta tai tauon aiheuttaa ylivoimainen este. Tuotannon kannattamattomuus ei oikeuta tuotantotaukoon.

Jos tila laittaa eläimet pois, niin tila muutetaan kasvinviljelytilaksi. Eläinten poiston ajankohta vaikuttaa siihen, kumman tilatyypin mukaan tukea ko. tukivuonna maksetaan. Kasvinviljelytilaksi muuttunut tila ei voi palata kotieläintilaksi sitoumuskauden aikana.

 
Jos tila on LFA:n kansallisessa lisäosassa kotieläintilana ehdon 0,4 eläinyksikköä/LFA:ssa tukikelpoinen hehtaari perusteella, tuotantotauot voivat olla pidempiä, kunhan eläintiheysvaatimus täyttyy vuositasolla eläinlajikohtaisen laskentasäännön mukaan laskettuna ja kunkin vuoden tukihaun viimeisenä hakupäivänä tilalla on kansalliseen kotieläintukeen oikeuttavia eläimiä.

 
Ympäristötuessa ja LFA-lisäosassa eläinyksikkökertoimet ovat erilaisia.Kansalliset tuet

Osa kansallisista kotieläintalouden tuista muuttuu vuoden 2008 alusta lähtien. Etelä-Suomen vuosien 2008–2013 kansallisia tukia koskevassa tukiohjelmaesityksessä Suomi ehdottaa komissiolle, että sika- ja siipikarjatalouden tuet irrotettaisiin tukialueilla A ja B asteittain tuotannosta vuodesta 2008 lähtien. Siirtymävaiheessa vuonna 2008 (50 %) ja vuonna 2009 (30 %) tuesta maksettaisiin edelleen tuotantosidonnaisena. Sikatalouden tuotantosidonnaiset ehdotetaan määräytyväksi koko maassa vuoden 2008 alusta lukien sikarekisterin tietojen perusteella. Tällöin kaikkien sikojen (emakot, karjut ja muut siat pl. porsaat) tuki määräytyisi tilalla kunkin kuukauden 1. päivänä olevien eläinmäärien perusteella.

Tuotannosta irrotettua tukea varten vahvistettaisiin tilakohtainen viitemäärä, joka pääsääntöisesti perustuisi siihen eläinyksikkömäärään, jolle vuoden 2007 sika- ja siipikarjatalouden kansallista tukea on maksettu. Vain poikkeustapauksissa olisi mahdollista käyttää vuoden 2006 eläinyksikkömäärää. Ennen 2.8.2007 aloitetut sika- ja siipikarjatalouden uus- ja laajennus-investoinnit ehdotetaan otettavaksi laskennallisesti huomioon tietyin edellytyksin.

Ehdotuksen mukaan tuotannosta irrotetun tuen saaminen edellyttäisi, että tuensaaja täyttää LFA:n kansallisen lisäosan kotieläintilan kriteerit eli tila on luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa kotieläintila tai tila eläinmääränsä ja LFA-tukikelpoisen peltoalansa (vähintään 3 ha) perusteella täyttää LFA-kotieläintilan kriteerit.

Ehdotuksen mukaan Etelä-Suomessa peltoalatuet (yleinen hehtaarituki ja kotieläintilojen korotus) täydentävät kotieläintalouden tukea. Kotieläintilojen korotusta on ehdotettu maksettavaksi LFA:n kansallisen lisäosan kotieläintiloille tai vastaavat kriteerit täyttäville tiloille.

Muiden kotieläintalouden tukien kuin sika- ja siipikarjatalouden tukien ehdotetaan jatkuvan pääpiirteittäin nykymuotoisina. Muista muutoksista merkittävin on hevosten kansallisen tuen ehdoksi kaavailtu 100 päivän hallinta-aikavaatimus.


Suomen tukiohjelmaesityksen yksityiskohtaisempi kuvaus löytyy Verso-uutiskirjeen asiaa koskevassa artikkelissa tai ministeriön tiedotteesta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

EU:n suorat tuet: ylitarkastaja Auli Nurmi, p. (09) 160 52263

Ympäristötuki: ylitarkastaja Sini Wallenius, p.(09) 160 54234

Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa: ylitarkastaja Antero Nikander, p.(09) 160 52926

Kansalliset tuet: jaostopäällikkö Esa Hiiva, p. (09) 160 52657, 040 733 6225

etunimi.sukunimi@mmm.fi


<< Paluu etusivulle

Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, p. (09) 16001
Verso-uutiskirjeen jakelu: tiedotus@mmm.fi